Verkiezings programma op hoofdpunten

HET LOKALE VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022 -2026

HEERENVEEN LOKAAL hoeft zich niets aan te trekken van partij politieke belangen en we hoeven ook niemand de hand boven het hoofd te houden.
Geen dichtgetimmerd verkiezingsprogramma, van onder af werken betekent eerst luisteren, dan overleggen en de mogelijkheden uitzoeken en pas dan handelen.
Geen doofpotten, geen boodschappentas affaires meer in Heerenveen, alles moet transparant en helder gecommuniceerd worden met u.
De onafhankelijke lokale partij die zegt waar het op staat en maken waar wat we zeggen.
Als echte lokalen zitten wij er niet voor onszelf maar voor de burger die het vonnis velt met het rode potlood.
Wars van persoonlijke belangen, kritisch blijven en onze verantwoordelijkheid nemen.
HEERENVEEN LOKAAL kiest niet bij voorbaat de weg van de minste weerstand.
HEERENVEEN LOKAAL loopt niet achter de landelijk georganiseerde politieke partijen aan die geen eigen identiteit meer hebben en verschuilen ons niet zoals deze partijen achter hun grote leiders, die ook nog vaak falen.
Ons open verkiezingsprogramma wordt gemaakt na aanleiding van de signalen uit de Heerenveense samenleving en meningen van onze mede-inwoners. Wij vinden de inspraak van onze inwoners belangrijk.
Zoals recent waarbij de wijkbewoners van Skoatterwâld in meerderheid aangegeven hebben dat er een supermarkt moet komen in de wijk en hiervoor al jaren wordt gestreden.
Wij durven die strijd mee aan te gaan, samen met en voor onze inwoners.

WONEN IN JE EIGEN OMGEVING.

HEERENVEEN LOKAAL wil dat onze gemeente gaat bouwen voor onze inwoners die economisch en sociaal afhankelijk zijn van onze gemeente.
HEERENVEEN LOKAAL wil dat de gemeente in de dorpen en Heerenveen de bouw initieert van betaalbare sociale huur en koop- starters woningen voor de lage- en midden- inkomens.
Dorp en streek weet zelf heel goed in welke schaal en welke aard er woningen nodig zijn. Plaatselijk belang en de inwoners kunnen zelf heel goed bepalen wat nodig is en wat past in hun dorp of streek.
Geen verkoop oude sociale huurwoning met te laag energielabel, of renoveren naar energie neutraal of afbraak en herbouw.

WIJK, STRAAT, DORP EN STREEK.

Elke wijk, dorp en streek moet een vast aanspreekpunt hebben, naast de meitinker en de wijkagent.
Je voelt je prettiger als in je omgeving voorzieningen als scholen, winkels, breedtesport accommodaties, wijkcentrums, multifunctionele accommodaties en openbaar vervoer op niveau blijven. Lokale ondernemers zijn de spil in het verenigingsleven en HEERENVEEN LOKAAL vind het belangrijk dat je lokaal je boodschappen kunt doen, KOOP LOKAAL OOK DIGITAAL.
Voorzieningen op maat in wijk en dorp, zoals een supermarkt in Skoatterwâld.
VOETPADEN, FIETSPADEN, BERMEN EN WEGEN.
Meer aandacht voor slechte voetpaden en fietspaden. Een fietsplan in mooi maar eerst aandacht voor dat wat we nu hebben en een inhaalslag voor de verbetering van de huidige voetpaden en fietspaden.
De bermen in ons buitengebied moeten worden versterkt en of aangepast aan het toenemende verkeer en landbouwvoertuigen.
Een inclusieve samenleving betekent ook dat iedereen veilig en vertrouwd gebruik moet kunnen maken van looproutes. Kennis halen waar kennis zit zoals bij Heerenveens initiatief Toegankelijkheid (HiT) welke streeft naar een menselijke samenleving waarin iedereen met een beperking of chronische ziekte naar vermogen op alle levensterreinen mee kan doen.

LOKALE DORPSKERNEN

Het opknappen van de kernen, zoals Akkrum, Jubbega en Heerenveen is eindelijk van start gegaan. Maar moet ook afgemaakt worden, geen loze beloftes. Het van onder af werken, kenmerkend voor de onafhankelijke lokale partij HEERENVEEN LOKAAL, heeft bewezen dat het werkt.

ONZE GROENE WOONOMGEVING.

Goed onderhoud is behoud.
Groene initiatieven vanuit straat en buurt en bij nieuwbouw moeten worden gehoord en mogelijk zijn. (groene daken, lokale energie coöperaties, )
Onderhoud van de openbare ruimte dient overal op gelijkwaardig niveau te worden uitgevoerd.

JONGEREN BEGRIJPEN JONGEREN.

HEERENVEEN LOKAAL vind dat jongeren zelf heel goed aan kunnen geven wat de gemeente moet doen om hen de juiste ruimte te geven.
Niet vertellen wat wel of niet kan maar vragen wat willen jongeren en wat gaan we doen samen met jongeren.
Jongerenwerk bestendigen en uitbreiden naar de dorpen, vooral hier is de inzet hard nodig.

HET GRIJZE KAPITAAL.

HEERENVEEN LOKAAL wil net als een jongerenbeleid een ouderenbeleid in de gemeente Heerenveen. Geen leeftijd discriminatie en maak gebruik van de ervaring en kennis van ouderen. Bouw kleinschalige woongemeenschappen met zorg op maat en dichtbij. Doorstroming van ouderen vanuit grotere woningen bevordert de kans op wonen voor jongeren.

DUURZAAMHEID.

HEERENVEEN LOKAAL wil een KLIMAAT BURGEMEESTER, een verbinder van partijen voor een duurzaam milieu en samenleving.
Vijf buurten, wijken, coöperaties of andere samenwerkingsvormen in de gemeente Heerenveen hebben op 8 april 2021 100.000 euro gewonnen om hun groene duurzame idee verder te brengen. Deze vijf Groene Gangmakers werken de komende twee jaar hun ideeën verder uit én ze voeren ze ook uit. In alle dorpen en wijken vind je mensen die bewust bezig zijn met het klimaat en de ervaringen vanuit de Groene Gangmakers moet ingezet worden in alle dorpen en wijken.
Huidige oplossingen voor klimaatproblemen mogen geen problemen worden in de toekomst.
HEERENVEEN LOKAAL wil de duurzaamste gemeente zijn die er voor zorgt dat verduurzaming betaalbaar en daarmee ook bereikbaar is voor iedereen.

ZORG VOOR JONG EN OUD.

HEERENVEEN LOKAAL wil zorg op maat, dichtbij, sociaal en betaalbaar voor iedere inwoner. Wij willen investeren in kwalitatief goede thuiszorg en ondersteuning van mantelzorgers. WMO, thuiszorg vanuit het gelijkheidsbeginsel maar op maat en voor iedereen bereikbaar waarbij degene die het kan betalen zorgen voor de betaalbaarheid en bereikbaarheid van zorg en hulp.

HIER DOET IEDEREEN MEE

Het gaat goed met je, je gezin, familie, vrienden en kennissen, je hebt werk met een redelijk inkomen, je kunt deelnemen aan veel van wat de wereld om ons heen biedt. Maar er zijn ook inwoners waar het niet goed gaat, de gemeente moet voor deze inwoners een goed vangnet bieden. Geen boodschappentas affaires meer in Heerenveen en maatwerk voor onze inwoners die het nodig hebben. Armoede beleid is een vast onderdeel van het sociale beleid van onze gemeente.

SPORT.

Sport is van en voor iedereen, van speelveldje naar stadion.
De amateursport moet kunnen beschikken over goede buiten en binnen sportfaciliteiten en gevrijwaard worden van lokale belastingen (OZB).

TOP- EN AMATEURSPORT ACCOMODATIES

Topsport accommodaties moeten meer bedrijfsmatiger gerund worden en minder afhankelijk zijn van lokaal geld.
Een nieuwe en veilige ijshockey/ amateursport hal is een must voor een breed sport- en evenementen aanbod in Heerenveen.

MULTIFUNCTIONELE ACCOMODATIES

HEERENVEEN LOKAAL vind dat een faciliterende gemeente de besturen van de wijk en dorp accommodaties moet bijstaan in de zoektocht naar een goede en toekomst bestendige invulling. Niet knijpen maar verrijken.

VRIJWILLIGERS ZIJN HET CEMENT VAN DE SAMENLEVING

Er worden al door vele inwoners diverse initiatieven ontplooid en uitgevoerd op het gebied van zorg, maatschappelijke en sociale vraagstukken in hun omgeving.

ONDERWIJS.

Schone lucht in alle schoollokalen. HEERENVEEN LOKAAL vind dat schoolgebouwen schoon en duurzaam moeten worden gefaciliteerd.
Scholen dichtbij en veilig bereikbaar met fiets, OV en auto.

ONZE GROENE LEEFOMGEVING.

HEERENVEEN LOKAAL vind dat bij overlast gevende flora en fauna, beheer en zoeken naar alternatieven voorop moet staan.
Daarbij intensief samenwerken met natuurorganisaties, boeren en inwoners voor een gezonde en bloeiende natuur.

VEILIGHEID.

Een stem op HEERENVEEN LOKAAL is een stem op veiligheid. Dorpen, wijken en straten moeten veilige zones zijn waarbij de veiligheid voor bewoners voorop moet staan. Verlichting en cameratoezicht waar nodig. Een vast aanspreekpunt veiligheid voor de inwoners van wijken en dorpen.

CULTUUR.

Amateur- en professionele- kunsten kleuren ons leven, zorgen voor verfrissing en verbazing en prikkelen tot nadenken. ‘Niet knijpen maar verrijken’ is hier het motto van HEERENVEEN LOKAAL.
Cultuur en kunst bereikbaar voor jongeren, gratis toegang voor leerlingen basisonderwijs in onze musea

TOERISME EN WATERSPORT.

HEERENVEEN LOKAAL ziet voor lokale bedrijven meer mogelijkheden en de watersport gerelateerde bedrijven moeten dit in samenwerking met de gemeente Heerenveen verder ontwikkelen.

ONDERNEMEN.

Als het goed gaat met de lokale ondernemers dan gaat het ook goed met de gemeente. KOOP LOKAAL OOK DIGITAAL.
Het midden- en kleinbedrijf is een belangrijke en de grootste werkgever in onze gemeente en zijn in wijk en dorp ook van groot belang voor leefbaarheid en cohesie Deze ondernemers zijn hier niet weg te denken als sponsor voor de lokale activiteiten.

ONZE BOEREN

De boeren in onze gemeente, de agrarische sector, hebben en verdienen een prominente plaats in onze gemeente. Hier zorgen zowel de primaire voedselproductie als de toelevering, verwerking en dienstverlening voor veel duurzame banen.

HOE KOMEN WE WAAR.

Bereikbaarheid blijft een actueel thema.
Structureel overleg met alle belanghebbenden is en blijft van belang waarbij er gehandeld moet worden naar de belangen van onze inwoners en ondernemers. Lelylijn prima maar aandacht voor landschap en woonomgeving.

GEMEENTEWERK

Heerenveen heeft door inzet van Meitinkers, wijkmanagers en wijkbeheer een grotere betrokkenheid en zelfwerkzaamheid onder onze inwoners bereikt.
HEERENVEEN LOKAAL luistert en handelt naar wat Plaatselijk Belangen / wijkraden / wijkverenigingen /inwoners hebben te vertellen, zij weten wat er gebeurt in hun omgeving.

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal