VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022 -2026

STEM WIJZER
STEM HEERENVEEN LOKAAL

HEERENVEEN LOKAAL hoeft zich niets aan te trekken van partij politieke belangen en we hoeven ook niemand de hand boven het hoofd te houden.
Geen doofpotten, geen boodschappentas affaires meer in Heerenveen, alles moet transparant en helder gecommuniceerd worden met u.
De onafhankelijke lokale partij die zegt waar het op staat en maken waar wat we zeggen.
Als echte lokalen zitten wij er niet voor onszelf maar voor de burger die het vonnis velt met het rode potlood.
Wars van persoonlijke belangen, kritisch blijven en onze verantwoordelijkheid nemen.
HEERENVEEN LOKAAL kiest niet bij voorbaat de weg van de minste weerstand.
HEERENVEEN LOKAAL loopt niet achter de landelijk georganiseerde politieke partijen aan die geen eigen identiteit meer hebben en verschuilen ons niet zoals deze partijen achter hun grote leiders, die ook nog vaak falen.
Ons open verkiezingsprogramma wordt gemaakt na aanleiding van de signalen uit de Heerenveense samenleving en meningen van onze mede-inwoners. Wij vinden de inspraak van onze inwoners belangrijk.
Zoals recent waarbij de wijkbewoners van Skoatterwâld in meerderheid aangegeven hebben dat er een supermarkt moet komen in de wijk en hiervoor al jaren wordt gestreden.
Wij durven die strijd mee aan te gaan, samen met en voor onze inwoners.

WONEN IN JE EIGEN OMGEVING.

HEERENVEEN LOKAAL wil dat onze gemeente gaat bouwen voor onze inwoners die economisch en sociaal afhankelijk zijn van onze gemeente.
HEERENVEEN LOKAAL wil dat de gemeente in de dorpen en Heerenveen de bouw initieert van betaalbare sociale huur en koop- starters woningen voor de lage- en midden- inkomens.
Dorp en streek weet zelf heel goed in welke schaal en welke aard er woningen nodig zijn. Plaatselijk belang en de inwoners kunnen zelf heel goed bepalen wat nodig is en wat past in hun dorp of streek.

HEERENVEEN LOKAAL wil dat de kwaliteit van wonen en leefomgeving voor onze huidige inwoners gewaarborgd blijft. Bouwen naar aard en schaal voor onze inwoners blijft belangrijker dan alles maar volbouwen om de stroom nieuwe inwoners vanuit de grote randstedelijke gebieden te huisvesten.

Voldoende woningvoorraad is een vereiste, dit geldt voor huur- , koop- en zorgwoningen. Jongeren kunnen nu niet meer terecht op de plek waar ze zich thuis voelen en waar ze willen wonen. Voor starters op de woningmarkt is het nu zo goed als onmogelijk om een betaalbare woning in hun dorp of buurt te kunnen kopen. Er moeten woningen zijn voor doorstromers en starters, zowel in de plaats Heerenveen als in de dorpen.

Wij moeten bouwen voor de toekomst door sociale woningbouw levensloopbestendig, flexibel, duurzaam en energie-neutraal te maken. Flexibel bouwen zodat ook indien nodig 1-2 persoonswoningen naar gezinswoningen kunnen worden omgebouwd en omgekeerd. Dit geeft ook jonge gezinnen de mogelijkheid om in hun eigen omgeving te blijven wonen. Starten met projecten voor beginnende huiseigenaren, starters op de woningmarkt.
HEERENVEEN LOKAAL is voor duidelijke regelgeving betreffende woningen, economische gebondenheid vinden wij een belangrijke voorwaarde.
Doorstroming bij huurwoningen bevordert de kansen voor starters en mensen met een lager inkomen, scheef wonen moet weer aangepakt worden en kan alleen als er genoeg ander aanbod is.
Ouderen blijven en willen vaak langer zelfstandig wonen, het wordt ook gestimuleerd door lokale en landelijke overheden. HEERENVEEN LOKAAL ziet nu op verschillende plaatsen in het land de ontwikkeling van kleine “hofjes” waar ouderen samen met jongere mensen gezamenlijk wonen. Binnen een dergelijk complex is vaak ook een ‘zorgwoning’ aanwezig voor zorg op maat. Binnentuin is gezamenlijk en zorgt voor verbinding waarmee, behalve zelfvoorzienend, ook de eenzaamheid van veel ouderen wordt vermeden. Dit zijn initiatieven waar de gemeente mee aan de slag moet. Zorgt voordoorstroming en ouderen kunnen zo langer op zichzelf blijven wonen in een gezellige, veilige en gezonde woonomgeving.

De ontwikkelingen in het centrum van Heerenveen door de bouw van woningen in leegstaande winkel en kantoorpanden vinden wij een succes, in deze ontwikkeling moet er ruimte genoeg blijven voor huur tot de maximale huurgrens.

Onze prachtige en sterke gemeenschap in het buitengebied van de gemeente weet zelf heel goed wat nodig is om hun dorp en streek leefbaar te houden.
Betaalbare sociale huurwoningen, eengezinswoningen en starterswoningen zijn hier hard nodig. Grondprijzen in het buitengebied voor sociale woningbouw projecten van woningbouwcorporaties en particuliere initiatieven moet omlaag.

Sociale woningbouw in de dorpen voor jongeren, starters en ouderen betekent ook behoud van de voorzieningen zoals winkels, huisartsen, breedtesportaccommodaties, multifunctionele centrums en scholen die dicht bij onze jonge gezinnen moeten blijven.

Nieuwkomers.
Ook Heerenveen zal een bijdrage leveren aan de opvang van mensen die van elders gevlucht zijn en na een zorgvuldige procedure in Nederland mogen blijven wonen. HEERENVEEN LOKAAL beschouwt het als een eer om deze nieuwe inwoners op weg te helpen en in hun husvesting te voorzien. Dat zal niet kunnen zonder dat hier duidelijke afspraken met de rijksoverheid over het aantal te vestigen statushouders worden gemaakt. HEERENVEEN LOKAAL wil dat afspraken transparant worden gemaakt
Vele statushouders zullen nog lange tijd herinneringen hebben aan hun land van herkomst en niet altijd zal de integratie in de Heerenveense samenleving eenvoudig verlopen. De kwetsbare positie van deze nieuwkomers zal dan ook binnen veel van het gemeentelijk beleid aandacht moeten krijgen.

Uitbreiding van Heerenveen naar de oostkant door grondruil met onze buurcollega’s (de Fryske Marren) is een voor HEERENVEEN LOKAAL een prima optie, aan de slag hiermee.

In geval van agrarische bedrijfsbeëindiging, leegstand van kantoren en/of winkels moet het mogelijk zijn de bestemming te wijzigen in woonbestemming.
Ruimte voor woningbouw in dorp en wijk ook door lokale woningbouwcorporaties op basis van verenigingen.
Met een heel dorp In Wûns in Friesland hebben de mensen uit het dorp de handen ineen geslagen om samen een aantal sociale huurwoningen te beheren. Dit deden ze omdat de woningcorporatie van plan was zes sociale huurwoningen af te stoten. Met een groot deel van de inwoners in het dorp is toen een coöperatie opgericht, die als doel heeft een aantal sociale huurwoningen te beheren en verhuren.
Dit kan ook in de dorpen en Heerenveen, hier worden nog steeds sociale huurwoningen verkocht. Het gemeentebestuur initieert hiervoor gesprekken met dorp, wijk en met de woningbouwcorporaties.
Geen verkoop oude sociale huurwoning met te laag energielabel, of renoveren naar energie neutraal of afbraak en herbouw.
De reden van verkoop omdat ze niet rendabel zijn is onzin want als ze verkocht worden dan verbouwd de nieuwe eigenaar deze ook naar een acceptabel energielabel.

WIJK, STRAAT, DORP EN STREEK.

Elke wijk, dorp en streek moet een vast aanspreekpunt hebben, naast de meitinker en de wijkagent. Je voelt je prettiger als in je omgeving voorzieningen als scholen, winkels, breedtesport accommodaties, wijkcentrums, multifunctionele accommodaties en openbaar vervoer op niveau blijven. Lokale ondernemers zijn hier de spil in het verenigingsleven en HEERENVEEN LOKAAL vind het belangrijk dat je lokaal je boodschappen kunt doen, KOOP LOKAAL.

Wijken en dorpen horen voorzieningen op maat te hebben. De detailhandelsvisie moet ruimte bieden voor wijken waar geen winkelvoorzieningen aanwezig zijn, alles op maat, schaal en vraag.

Voor de dorpen zijn andere afwegingen nodig dan de plaats Heerenveen. De lokale ondernemers in dorpen zijn hier de spil in het verenigingsleven en HEERENVEEN LOKAAL vind het belangrijk dat je lokaal je boodschappen kunt doen. KOOP LOKAAL.
Plaatselijke Belangen en wijkraden zijn sterke partners in je omgeving.
Deze belangen verenigingen zijn een belangrijke schakel tussen gemeente en inwoners van wijk en dorp. Faciliteren en financiële ondersteuning van dorpsbelangen, wijkverenigingen en wijkraden door de gemeente is van groot belang, hier hoort de opmerking ‘probeer het eerst zelf maar’ zeker niet thuis.

VOETPADEN, FIETSPADEN, BERMEN EN WEGEN.

Meer aandacht voor slechte voetpaden en fietspaden. Een fietsplan in mooi maar eerst aandacht voor dat wat we nu hebben en een inhaalslag voor de verbetering van de huidige voetpaden en fietspaden.
De bermen in ons buitengebied moeten worden versterkt en of aangepast aan het toenemende verkeer en landbouwvoertuigen.
Een inclusieve samenleving betekent ook dat iedereen veilig en vertrouwd gebruik moet kunnen maken van looproutes. Kennis halen waar kennis zit zoals bij Heerenveens initiatief Toegankelijkheid (HIT) welke streeft naar een menselijke samenleving waarin iedereen met een beperking of chronische ziekte naar vermogen op alle levensterreinen mee kan doen.

LOKALE DORPSKERNEN.

Het opknappen van de kernen, zoals Akkrum, Jubbega en Heerenveen is eindelijk van start gegaan. Maar moet ook afgemaakt worden, geen loze beloftes. Het van onder af werken, kenmerkend voor de onafhankelijke lokale partij HEERENVEEN LOKAAL heeft bewezen dat het werkt.

Er is hard gewerkt door vele inwoners van Heerenveen en in de dorpen om mee te bepalen hoe het centrum van Heerenveen en dorp er uit moet komen te zien. Er is een burgerbesluit tot stand gekomen vanuit het G1000 participatieproces voor Heerenveen.

In de dorpen Akkrum en Jubbega hebben de Plaatselijk Belangen intensief samengewerkt met de inwoners om te komen tot plannen voor hun dorp vanuit een groot draagvlak. HEERENVEEN LOKAAL vind deze ontwikkeling van belang voor alle dorpen in onze gemeente. Aldeboarn heeft een begin gemaakt en wij ondersteunen het dorp in hun proces.
Het werken van onder af is voor HEERENVEEN LOKAAL de basis voor de toekomst van onze leef- en woonomgeving. U beslist nu echt mee vanaf het eerste begin in plaats van geconfronteerd te worden met voldongen feiten.

De lokale kernen en centrum (dus ook Heerenveen) zijn het hart van plaats, streek en dorp
De laatste verhoging van de parkeergelden is voor HEERENVEEN LOKAAL de laatste keer dat dit gebeurt, deze tarieven moeten omlaag.
KOOP LOKAAL moet ook betaalbaar blijven.
Geen betaald parkeren in het buitengebied, dit is belangrijk voor de aantrekkingskracht van de consument.

De zaterdagen voor Sinterklaas, Kerst en Oud en Nieuw zijn alle parkeerplaatsen (en de parkeer garage) in Heerenveen gratis.

ONZE GROENE WOONOMGEVING.

Goed onderhoud is behoud.
Groene initiatieven vanuit straat en buurt en bij nieuwbouw moeten worden gehoord en mogelijk zijn.
Onderhoud van de openbare ruimte dient overal op gelijkwaardig niveau te worden uitgevoerd.

Een schone omgeving is ons gemeenschappelijke belang. Openbare ruimte moet goed worden onderhouden. De zelfwerkzaamheid van onze inwoners is groot en deze inzet moet de gemeente ondersteunen.

HEERENVEEN LOKAAL ziet graag meer biodiversiteit in bebouwde omgeving.

Groene initiatieven vanuit straat en buurt en bij nieuwbouw moeten worden gehoord en mogelijk zijn.

JONGEREN BEGRIJPEN JONGEREN.

HEERENVEEN LOKAAL vind dat jongeren zelf heel goed aan kunnen geven wat de gemeente moet doen om hen de juiste ruimte te geven.
Niet vertellen wat wel of niet kan maar vragen wat gaan we doen samen met jongeren.

Basis is en blijft woongelegenheid, werk, sportvoorzieningen, uitgaan in Heerenveen, muziek en cultuur bruisplekken, fatsoenlijke hangplekken, een openbare skatebaan, jongerencentrum en veiligheid.

Onze jongeren gaan ook uit in andere plaatsen, festivals en uitgaanslocaties, zoek daarom de verbinding met omliggende plaatsen. Zo kun je ook met elkaar afspraken maken over de sluitingstijden.

HEERENVEEN LOKAAL wil de wijze waarop het jongerenwerk nu is geregeld in Heerenveen bestendigen en voorzetten. Het jongerencentrum waarbinnen zorgpartijen hun werk doen blijft een belangrijke schakel.
Het participatief jongerenwerk de ABC methode moet worden voortgezet. A = Actie op maat(participatie), B = Beslissen van onder af, C = Communicatie. Er wordt gewerkt volgens de ABC methode, waarbij 100% jongerenparticipatie een belangrijk uitgangspunt is. De jongere wordt benaderd, geactiveerd, gestimuleerd en ondersteund bij de ontwikkeling van hun talenten en ambities. Gelijkwaardigheid staat voorop.
Het jongerenwerk in het buitengebied is ver onder de maat, hier moet meer geïnvesteerd worden.
HEERENVEEN LOKAAL gaat graag in gesprek met jongeren over onderwerpen die hen bezighouden en wil hiermee gezamenlijk aan de slag gaan. Hier passen geen loze beloftes.

HET GRIJZE KAPITAAL.

HEERENVEEN LOKAAL wil net als een jongerenbeleid een ouderenbeleid in de gemeente Heerenveen.


Bij alle ontwikkelingen, zorg, woningbouw en leefbaarheid moet er goed rekening gehouden worden met ouderen in onze gemeenschap.
Geen leeftijd discriminatie.
Voorzieningen en (thuis)zorg op maat en op peil. Ook hier vanuit het principe niet vertellen wat wel of niet kan maar samen met ouderen besluiten wat we gaan doen.


HEERENVEEN LOKAAL ondersteund de activiteiten van de Heerenveense ouderorganisaties, COSBO, ANBO en PCOB.

DUURZAAMHEID.

HEERENVEEN LOKAAL wil een KLIMAAT BURGEMEESTER, een verbinder van partijen voor een duurzaam milieu en samenleving.
Huidige oplossingen voor klimaatproblemen mogen geen problemen worden in de toekomst. HEERENVEEN LOKAAL wil de duurzaamste gemeente zijn die er voor zorgt dat verduurzaming betaalbaar en daarmee ook bereikbaar is voor iedereen.
HEERENVEEN LOKAAL wil een KLIMAAT BURGEMEESTER voor Heerenveen, iemand die de inwoners van jong tot oud inspireert zich ook in te zetten voor een beter klimaat. Iemand die ideeën op een inspirerende wijze aanreikt aan onze inwoners en ondernemingen. Dat kan iets groots zijn of klein. Goedkoop of duur. Van zonnepanelen op het huis tot minder voedselverspilling. Of een duurzame actie in de straat of wijk met de buren.
De KLIMAAT BURGEMEESTER moet de schakel worden tussen de gemeente en onze inwoners en ondernemers. Hij/zij staat midden in de maatschappij en weet de mensen te verbinden en aan te zetten tot de noodzakelijke verduurzaming. Goede informatie over de mogelijkheden zijn van belang voor particulieren, ondernemers en energieproducenten.
Van onder op naar een betaalbare en de duurzaamste gemeente van het noorden,
Het gemeentebestuur moet hij of zij de vrijheid geven om in Heerenveen op zoek te gaan naar goede voorbeelden, welke kansen liggen er en welke problemen zijn er zoals energie armoede maar ook de financieringsproblemen voor bedrijf en inwoner.
De gemeente moet hij of zij een podium bieden voor ondernemers en inwoners om de ideeën, wensen en oplossingen breed voor te kunnen leggen aan de gemeenteraad.
Lokale oplossingen in duurzaamheid vanuit eigen ondernemers en inwoners.

In 2018 is de verplichting vervallen om aangesloten te zijn op het gasnet. Bij bestaande woningen is er (nog) geen verplichting om de woning gas vrij te maken.
Bij sociale nieuwbouw of grootschalige verbouw moet volop aandacht zijn voor duurzame materialen en energie-neutrale voorzieningen. Er moet ruimte zijn voor opties zoals waterstof, warmtenetten, zonne-energie, koude-warmte opslag of grootschalige oplossingen zoals geothermie en kernenergie.

HEERENVEEN LOKAAL wil een waterstof pompstation in onze gemeente zodat ook logistiek Heerenveen verder kan met duurzame opties.

HEERENVEEN LOKAAL wil lokale en kleinschalige toepassingen van windenergie en zonne-energie verder ontwikkelen. liever geen grote windmolens en grootschalige zonneparken, wij zien deze als landschapsvervuiling.
Groene daken daar waar mogelijk.

Afval wordt steeds meer een grondstof voor allerlei gerecyclede producten. De gemeente moet blijven inzetten op de circulaire economie. Elke mogelijkheid om onze inwoners te belonen voor de goede wijze waarop zij met afval omgaan moet worden opgepakt.
U levert goed werk dan het tarief omlaag.
Wij moeten actief actie ondernemen bij het dumpen van zwerfafval en drugsafval.

Heereveen moet niet alleen de koploper zijn in recycling maar ook in duurzaamheid. We moeten blijven investeren in duurzaamheid en dat kan ook nog voor een nieuw soort banen zorgen!
HEERENVEEN LOKAAL wil dat de volgende generaties profiteren van dat wat we nu doen en Heerenveen moet de ‘energie hub’ van het Noorden worden.

ZORG VOOR JONG EN OUD.

HEERENVEEN LOKAAL wil zorg op maat, dichtbij, sociaal en betaalbaar voor iedere inwoner. Wij willen kwalitatief goede thuiszorg en ondersteuning van mantelzorgers. Minder bureaucratie is het doel en blijft het doel omdat minder bureaucratie meer uren in de zorg betekent.
HEERENVEEN LOKAAL vindt dat iedereen de zorg moet krijgen die hij of zij, van jong tot oud, nodig heeft.
Er is in de zorg ontzettend veel veranderd voor onze inwoners in de afgelopen jaren, de zgn. marktwerking doet volgens ons hier geen goed.
Wij willen hier geen zorgbedrijven die uit zijn op het behalen van grote winsten door zorg te bieden in onze gemeente.

HEERENVEEN LOKAAL ondersteunt de initiatieven voor zorg op kleine schaal en van onder op.
Mantelzorgers zijn van groot belang in de huidige maatschappij en moeten goede ondersteuning vinden bij de gemeente.

Sociaalteam en Meitinkers zijn de spil in de verdeling en toekenning van goede zorg dichtbij, praktisch en op maat.

Jeugdzorg heeft een eigen plek in onze zorgverlening, het gaat hier om de toekomst van onze jongeren die moeite hebben met hun bestaan. Voor jongeren moeten bij activiteiten/festivals koppelingen worden gemaakt met cultuur, verslavingszorg, maatschappelijk werk en jongerenwerk.
Gelukkig gaat het goed met veel jongeren ook in gezinssituaties, maar er zijn ook jongeren die extra aandacht verdienen en of direct zorg nodig hebben. Corona heeft een grote invloed op jongeren. Jongeren hebben extra last van de coronacrisis, bijvoorbeeld: minder kans om familie en vrienden te zien, minder doorstroommogelijkheden, meer problemen met mentale gezondheid en meer financiële problemen door verlies van bijbanen.

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hebben de gemeenten overgenomen van de Rijksoverheid.
Dit heet ook wel decentralisatie. Het idee erachter is dat door deze decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten er minder bureaucratie is en zorg dichterbij zonder enorme wachtlijsten. Doel van de gehele operatie was en is bezuinigingen. Dat merkt ook de gemeente Heerenveen en de jeugdzorg kost ons meer dan het rijk vergoed. De decentralisatie is in Friesland overhaast ingezet door samenwerking in het Sociaal Domein Friesland een samenwerkingsverband van Friese gemeenten voor de jeugdzorg. Tot nu toe heeft dit geleid tot goede zorg maar onbeheersbare kosten en daardoor wederom wachtlijsten.

HEERENVEEN LOKAAL wil dat het lokale gemeentelijk budget indien nodig aangevuld wordt om zo kwalitatief goede jeugdzorg te blijven bieden en moet blijven zoeken naar juiste manier van samenwerking met zorgaanbieders en gemeenten onderling. Het gaat hier tenslotte om onze jongeren.

HIER DOET IEDEREEN MEE

Het gaat goed met je, je gezin, familie, vrienden en kennissen, je hebt werk met een redelijk inkomen, je kunt deelnemen aan veel van wat de wereld om ons heen biedt. Maar er zijn ook inwoners waar het niet goed gaat, de gemeente moet voor deze inwoners een goed vangnet bieden.

Werk is en blijft altijd van groot belang. Werk zorgt voor sociale contacten en mogelijkheden om volop deel te nemen aan het sociale en culturele leven. Het biedt zelfstandigheid en eigenwaarde.

Je zult als 50+ maar je baan kwijt raken. Zeker voor 50 plussers is het vaak een lange weg om weer een betaalde baan te vinden, mocht dit al lukken. Wij zien graag dat de gemeente het goede voorbeeld geeft en bedrijven wijst op de inzet en ervaring van oudere werknemers. Zij zijn ervaren werkkrachten en niet extra duur of minder productief.

Echter doet nog steeds niet iedereen mee, daarom moet de gemeente mensen blijven motiveren om aan de slag te gaan. Hierbij mag niemand vergeten worden.

Armoede komt ook in Heerenveen voor. Werk is hiervoor de beste remedie, maar er blijft altijd een groep die niet kan of wil worden bereikt. Dit is de groep die het meest in de knel zit en die HEERENVEEN LOKAAL zorg en ondersteuning op maat willen bieden.

HEERENVEEN LOKAAL gunt iedereen een baan en een uitkering als het niet anders kan, maar niet als een permanente regeling.

Organisaties zoals de Barones die klaar staan voor mensen die problemen of vragen hebben op sociaaljuridisch gebied, zoals met uitkeringen, belastingen, toeslagen, kwijtscheldingen, bezwaren, zijn en blijven en belangrijke steun en toeverlaat voor onze inwoners.

HEERENVEEN LOKAAL wil goede begeleiding voor hen die in de schulden zitten.
Aanvragen voor schuldhulp moeten eenvoudig kunnen worden gedaan en worden afgehandeld vanuit het perspectief dat iedereen om welke reden dan ook in financiële problemen kan komen. Huisuitzettingen en afsluiting van nutsvoorzieningen moeten tot het uiterste worden voorkomen.
Landelijke ontwikkelingen over het direct kwijtschelden van schulden vinden wij een goed begin, weliswaar met de nodige begeleiding vooraf en er na.

Meer flexibiliteit en rugdekking voor de betrokken ambtenaren die nu gedwongen worden te werken vanuit de letter van de participatiewet, maar meer moeten kunnen werken vanuit de geest van de wet.

HEERENVEEN LOKAAL wil geen boodschappentas affaires meer en als de regering inwoners van Heerenveen die getroffen zijn door toeslagenaffaire in de kou laten staan moet de gemeente tijdelijk bijspringen.

HEERENVEEN LOKAAL wil meer aandacht voor het stimuleren van gezonde voeding en een gezonde leefstijl. Onder meer door groene initiatieven van buurt, straat, wijk en dorp gericht op zelfvoorzienend leven.

SPORT

Sport is van en voor iedereen, van speelveldje naar stadion.
De amateursport moet kunnen beschikken over goede buiten en binnen sportfaciliteiten en gevrijwaard worden van lokale belastingen (OZB).

Elk kind moet de kans krijgen om te sporten. Stimulering van breedte(amateur)sport staat hoog op de agenda van HEERENVEEN LOKAAL.

Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang moeten goed samenwerken om de schoolgaande jeugd zo veel mogelijk te laten bewegen. Sport is niet alleen gezond, maar zorgt ook voor goede sociale contacten, ook ouderen en chronisch zieken hebben baat bij zoveel mogelijk beweging.

Goede buiten en binnen-breedtesport accommodaties, betaalbaar voor de verenigingen en individuele sporter.

TOP- EN AMATEURSPORT ACCOMODATIES

Een nieuwe en veilige ijshockey/ amateursport hal is een must voor een breed sport- en evenementen aanbod in Heerenveen.
Topsport accommodaties moeten meer bedrijfsmatiger gerund worden en minder afhankelijk zijn van lokaal geld.

Amateursport accommodaties zijn van groot belang voor de lokale sport verenigingen, zowel binnen als buiten locaties horen vrij te zijn van lokale heffingen.
Het (sport) verenigingsleven verandert, de gemeente moet actief mee werken e denken aan de toekomst va ons (sport) verenigingsleven.

Topsport accommodaties moeten meer bedrijfsmatiger gerund worden en minder afhankelijk zijn van lokaal geld.

MULTIFUNCTIONELE ACCOMODATIES

HEERENVEEN LOKAAL vind dat een faciliterende gemeente de besturen van de wijk en dorp accommodaties moet bijstaan in de zoektocht naar de goede en toekomst bestendige invulling. Niet knijpen maar verrijken.

In de afgelopen decennia heeft bijna elk kerndorp of streek de beschikking over een Multifunctioneel gebouw waarin in vele functies een plek vinden.

Cultuur, samenkomen, samen eten, vergaderen, sporten en onderwijs hebben hier een belangrijke sociale functie. Het verenigingsleven verandert in de tijd en dat merken deze Multifunctionele Gebouwen en Accommodaties aan de lijve, o.a. de zaalverhuur stagneert. Het eerste multifunctionele gebouw verkeert al in financiële problemen.

Sportte vroeger iedereen op een paar locaties in het buitengebied, nu kan dit ook in eigendorp. Deze accommodaties mogen niet aan hun eigen succes ten onder gaan.
Deze belangrijke gemeenschappelijke lokale voorzieningen moeten vrij zijn van lokale heffingen.

VRIJWILLIGERS ZIJN HET CEMENT VAN DE SAMENLEVING

Er worden al door vele inwoners diverse initiatieven ontplooid en uitgevoerd op het gebied van zorg, maatschappelijke en sociale vraagstukken in hun omgeving.

Op vele manieren zijn onze inwoners betrokken bij elkaar en de omgeving op het gebied van zorg, mantelzorg, cultuur, groen onderhoud, zwerfafval, onderhoud van paden, buurtpreventie, eetgroepen en de gezamenlijk inkoop van energie.

Wij hebben respect voor de geweldige inzet van veel inwoners.

ONDERWIJS

Schone lucht in alle schoollokalen. HEERENVEEN LOKAAL vind dat schoolgebouwen schoon en duurzaam moeten worden gefaciliteerd.
Scholen dichtbij en veilig bereikbaar met fiets, OV en auto.

Goed onderwijs is van groot belang in onze samenleving. Op school leren onze kinderen de vaardigheden en doen ze kennis op waarmee ze hun toekomst kunnen bepalen. Ook leer je op school wat normaal is en wat niet. Normen en waarden horen ook in het onderwijs. Het vroegtijdig school verlaten blijft een aandachtspunt.

HEERENVEEN LOKAAL zet zich in voor onderwijs in dorp en streek door actief de leefbaarheid te bevorderen. Scholen in het buitengebied moeten veilig bereikbaar zijn voor iedereen.

ONZE GROENE LEEFOMGEVING.

HEERENVEEN LOKAAL vind dat bij overlast gevende flora en fauna, beheer en zoeken naar alternatieven voorop moet staan.
Daarbij intensief samenwerken met natuurorganisaties, boeren en inwoners voor een gezonde en bloeiende natuur.

Bijen en insecten zijn heel belangrijk voor onze voedselvoorziening, de bloei van planten en een gezond bodemleven. HEERENVEEN LOKAAL vindt dat Heerenveen zich aan moet sluiten bij het ‘Bijenpact’.
Biodiversiteit in je straat, je wijk en je dorp door groene projecten en initiatieven van onderop.
Ook hier zien wij een rol weggelegd voor de KLIMAAT BURGEMEESTER.

Onze gemeente heeft een prachtig buitengebied met vele natuurgebieden die voor een ieder toegankelijk moeten blijven om zo te kunnen genieten, ontspannen en te recreëren. Bovenop de bestaande landelijke en Europese regels willen wij geen extra regels vanuit de gemeente.
Het parkgebied Oranjewoud is in de loop van de jaren het wandelpark van Heerenveen geworden en wij moeten hier in samenwerking met natuurorganisaties en bezoekers blijven waken voor vernieling van een prachtig en historisch gebied in Heerenveen.
De tuinen van Leroy is een uniek kunst en natuurproject waar wij veel waardering voor hebben en koesteren.

Natuur en economie gaan prima samen. Veel organisaties, bedrijven en boeren zijn al volop bezig met duurzaam ondernemen.
Het beheer begint bij de mensen en bedrijven in ons groene buitengebied.

Milieuvervuiling dient hard te worden aangepakt en toerisme mag geen schade aan onze natuurgebieden veroorzaken.

VEILIGHEID

Een stem op HEERENVEEN LOKAAL is een stem op veiligheid. Dorpen, wijken en straten moeten veilige zones zijn waarbij de veiligheid voor bewoners voorop moet staan. Verlichting en cameratoezicht waar nodig.

Wijkagenten zijn belangrijke schakels in onze samenleving, iedere wijk/dorp verdient er één. Veiligheid is een verantwoordelijkheid van de overheid.
HEERENVEEN LOKAAL wil dat je ongestoord over straat kunt lopen zonder te worden uitgescholden, bedreigd of mishandeld te worden. In geval van nood moeten hulpdiensten binnen de afgesproken aanrijtijd aanwezig zijn.
Voldoende politietoezicht is de basis van het beleven van veiligheid, maar ook de inzet van onze eigen handhavers (Boa’s )spelen hierin een rol.
Iedereen kan bijdragen aan veiligheid in de buurt door buurtpreventie, WhatsApp groepen, sociaal alarmen en door simpelweg goed op elkaar te letten. Gemeente en politie moeten sneller kunnen optreden bij meldingen en klachten over onveilige situaties.

HEERENVEN LOKAAL vind het wapenbezit onder jongeren een groot probleem, hier is betrappen en bestraffen een goede optie maar preventief optreden door het jongerenwerk samen met de wijkagent moet hier een grotere rol krijgen.
Blijvende preventieve aandacht voor drugs en alcohol misbruik.

CULTUUR

Amateur- en professionele- kunsten kleuren ons leven, zorgen voor verfrissing en verbazing en prikkelen tot nadenken. ‘Niet knijpen maar verrijken’ is hier het motto van HEERENVEEN LOKAAL.

Cultuureducatie op de basisschool is een basisvoorziening en een belangrijke taak voor de gemeente. Ieder kind moet demogelijkheid hebben om in aanraking te komen met onze rijke cultuur op het gebied van muziek, kunst en theater.

Van amateur naar het professionele podium, de creativiteit van onze inwoners is groot en niet zelden zie je een amateur kunstenaar/muzikant groeien naar een internationaal podium. Er moet een goed en breed aanbod voor de amateurkunsten blijven.

De Fryske taal (tweede rijkstaal) en Fryske sporten zijn hier normaal en vanzelfsprekend.
Een goed cultuuraanbod integreert, geeft vorm en inhoud aan de samenleving en verbind ons.

Heerenveense Cultuur en kunstuitingen hebben een centrale rol in onze maatschappij.
Heerenveen heeft drie parels op gebied van cultuur en historie, Museum Belvédère, Heerenveens Museum en het Posthuis Theater.
Topactiviteiten op kunst- en cultuur-historisch gebied zijn het Oranjewoudfestival en zeker ook The Night of the Koemarkt, het Flaeijelfeest, gondelvaart Aldeboarn, de allegorische optocht van De Knipe, amateurtoneel uitvoeringen, dans uitvoeringen en niet te vergeten de openluchtspelen.

Het is goed wonen, werken en ondernemen in een omgeving met een breed cultuur aanbod.
Goed cultuurbeleid is een combinatie van cultureel, economisch en sociaal beleid.

De gemeente Heerenveen heeft een rijk cultureel- en historisch erfgoed en moeten zuinig zijn op onze monumenten.

TOERISME EN WATERSPORT

HEERENVEEN LOKAAL ziet voor lokale bedrijven meer mogelijkheden en de watersport gerelateerde bedrijven moeten dit in samenwerking met de gemeente Heerenveen verder ontwikkelen.

Ontwikkel bestaand toeristische aanbod en de gebieden goed.
Akkrum en Oldeboorn kunnen hun bestaande watersport mogelijkheden goed benutten en waar mogelijk verbeteren. HEERENVEEN LOKAAL ziet voor lokale bedrijven meer mogelijkheden, de watersport gerelateerde bedrijven zullen dit in samenwerking met de gemeente Heerenveen moeten ontwikkelen.

Akkrum en Oldeboorn liggen vlakbij natuurgebied de Deelen. Hier zijn al mooie aanleg plaatsen voor boten. Wij zijn hier voor behoud van natuur en zien hier geen grootschalige watersport ontstaan.

De Herenwal-Fok is een prachtig historische locatie in Heerenveen waar veel ligplaatsen zijn voor plezierboten. Deze ligplaatsen kunnen verder ontwikkeld worden. Oranjewoud-Mildam zou een perfecte locatie zijn voor een aanleghaven. Je zit hier dicht bij de natuur van Oranjewoud. De Tjonger brengt je naar de Turfroute of naar de grote meren van Friesland

ONDERNEMEN

Als het goed gaat met de lokale ondernemers dan gaat het ook goed met de gemeente.
Het midden- en kleinbedrijf is een belangrijke en de grootste werkgever in onze gemeente en zijn in wijk en dorp ook van groot belang voor leefbaarheid, cohesie en ze zijn niet weg te denken als sponsor voor de lokale activiteiten.

Heerenveen is een gemeente zijn die ondernemerschap stimuleert. Heerenveen is goed voor de ondernemingen, voor de mensen die er werken, voor de lokale economie en gemeenschap.

Blijf in gesprek met ondernemers en vraag hen mee te denken en help ondernemers bij het aanpakken van problemen waar ze tegenaan lopen.

HEERENVEEN LOKAAL wil lange termijn afspraken maken met de ondernemers op het gebied van recreatie, toerisme en de verduurzamingsopgave.

Precariobelasting terug laten vloeien naar de ondernemers voor investeringen in het lokale ondernemersklimaat.

Nieuwe of aangepaste lokale regelgeving moet ook voor kleine ondernemers behapbaar en uitvoerbaar zijn. Vanuit het G1000 proces staan er flinke ingrepen in het centrum van Heerenveen op stapel. Ook in de dorpen wordt nu hard gewerkt aan de uitvoering van lokale en van onder af uitgewerkte plannen. Communicatie bij weg en of straat afsluitingen bij onderhoud en herstructurering is van essentieel belang en compenseer daar waar het moet de ondernemers.

HEERENVEEN LOKAAL blijft zich inzetten om de lokale lasten te verlagen.

Versterk politie en boa inzet op bedrijventerreinen, klein en groot, en werk samen tegen ondermijning waarbij criminelen ondernemers gebruiken om geld wit te wassen.

HEERENVEEN LOKAAL vindt evenals de ondernemers de verduurzamingsopgave van groot belang. De gemeente moet ondernemers adviseren bij bestaande subsidieregelingen, vergunningen en welke soort verduurzaming. Omgekeerd meer gebruik maken van ondernemers die zich bezig houden met verduurzaming en werken aan een kennisnetwerk om zo ook andere ondernemers mee te krijgen.
Het energienetwerk levert nu al veel problemen op en hier zal blijvende aandacht voor moeten zijn.

Werknemers moeten ergens wonen, het liefst dicht bij de bedrijven, daarvoor zijn woningen nodig, zowel huur als starters woningen.

HEERENVEEN LOKAAL ziet nu het aantal personeelstekorten stijgen. We moeten kijken waar de lokale personeelstekorten zijn en proberen om lokaal en regionaal opleidingen te starten specifiek gericht op de branche of beroepsgroep. Inzetten op de samenwerking tussen ondernemerschap, onderwijs en gemeente/overheid, de 3 O’s.

Een sterke economische positie van de onze gemeente biedt inwoners meer werkgelegenheid en toekomstperspectief. Wij verwachten een gedegen lange termijnvisie van Rijk en Provincie voor onze gemeente.

Het blijft van groot belang actief mensen zonder een baan te benaderen om ook op deze wijze te werken aan het personeel tekort.

Een verscheidenheid aan economische en toeristische activiteiten biedt werkzoekenden, in alle leeftijdsgroepen, kansen op allerlei niveaus.

ONZE BOEREN

De boeren in onze gemeente, de agrarische sector, hebben en verdienen een prominente plaats in onze gemeente. Hier zorgen zowel de primaire voedselproductie als de toelevering, verwerking en dienstverlening voor veel duurzame banen.

De ontwikkelingen als schaalvergroting mogen niet ten koste gaan van maatwerk. Wij zijn zuinig op onze agrarische sector welke haar eigen groei moet kunnen blijven volgen en niet onnodig gehinderd dient te worden.

Natuur en biodiversiteit zijn cruciaal in de strijd tegen klimaatverandering. Bovendien hebben de natuur, planten en dieren waarde op zichzelf, naast het belang dat ze hebben voor mensen.
HEERENVEEN LOKAAL wil samen met boeren/bio-boeren, natuur organisaties, gemeente en provincie zorgen dat natuur, biodiversiteit, veeteelt en landbouw meer in balans komen. Om zo ons cultuurhistorisch landschap en de werkgelegenheid in de agrarische sector te behouden. Dit is goed voor mens, dier en natuur.

Onze boeren moeten in staat worden gesteld hun bedrijf uit te oefenen en uit te breiden. Hiervoor is duidelijke en eenvoudige regelgeving nodig.
Overleg tussen boeren/bio-boeren, natuurorganisaties, gemeente en de provincie over de toekomst van de natuur is hier van belang.

HOE KOMEN WE WAAR.

Bereikbaarheid blijft een actueel thema.
Structureel overleg met alle belanghebbenden is en blijft van belang waarbij er gehandeld moet worden naar de belangen van onze inwoners en ondernemers.

HEERENVEEN LOKAAL is enthousiast over de plannen van Lelylijn. Deze plaatst Heerenveen in het hart van het noorden en behalve autoknooppunt tot openbaar vervoer knooppunt van het Noorden maken.
Plannen en uitvoering daarvan die de verkeersdoorstroming verbeteren en wij willen geen maatregelen die de verkeersdruk doen toenemen.
Deze Lelylijn betekent grote ingrepen in ons landschap en directe woonomgeving, dit heeft onze zorg en aandacht.

Bij ingrepen in je buurt, dorp of wijk is en blijft het van belang dat er structureel overleg is met alle belanghebbenden. HEERENVEEN LOKAAL vindt dat er gehandeld moet worden naar de belangen van onze inwoners en ondernemers. Omwonenden van bijvoorbeeld een kruispunt weten als geen ander wat er goed en verkeerd gaat. Luister naar deze inwoners en laat niet een duur plan opstellen wat mooi lijkt maar uiteindelijk niet werkt voor onze inwoners.

De buitengebieden, de dorpen en streek, zijn gebaat bij een goede en veilige bereikbaarheid. Er is veel aandacht nodig voor onderhoud aan de lokale wegen, fietspaden en bermen. De lokale wegen in ons gehele buitengebied moeten voldoen aan de huidige eisen die het moderne (en vaak grote) landbouwverkeer met zich meebrengt; met sterke, veilige bermen. De veiligheid voor fietsverkeer en met name voor de schoolgaande jeugd heeft een grote prioriteit.
Wegen, fietspaden en voerpaden moeten daar waar verlichting nodig is vanwege scholen, sport en culturele accommodaties, ook (duurzaam) helderder verlicht worden om zo in de donkere maanden de beleving en de veiligheid te versterken.

Openbaar vervoer blijft belangrijk. Er moeten schone bussen zijn en er moet rekening gehouden worden met de routes voor een goede doorstroming van het openbaar vervoer. Het buitengebied blijft afhankelijk van eigen vervoer en openbaar vervoer.

GEMEENTEWERK

Heerenveen heeft door inzet van Meitinkers, wijkmanagers en wijkbeheer een grotere betrokkenheid en zelfwerkzaamheid onder onze inwoners bereikt.
HEERENVEEN LOKAAL luistert en handelt naar wat Plaatselijk Belangen / wijkraden / wijkverenigingen /inwoners hebben te vertellen, zij weten wat er gebeurt in hun omgeving.

Actueel blijft het betrekken van onze inwoners bij nieuwe ontwikkelingen in de omgeving. Verdere digitalisering biedt vele mogelijkheden voor onze inwoners zodat zij snel hun zaken kunnen regelen wanneer zij dit willen. Dit digitale loket hoort 24 uur per dag bereikbaar te zijn. De gemeente hoeft niet alles te doen. Door verantwoorde en kwalitatieve aanbestedingen kunnen externe organisaties taken uitstekend uitvoeren. Wij zijn voorstander van minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Gemeentelijke belastinginkomsten worden verdiend door onze inwoners en ondernemers, daarom moet het geld van de gemeente verantwoord gebruikt worden, waarbij kwaliteit voor kwantiteit gaat. Het gaat om het doel waar het geld aan besteed wordt en dit wordt voortdurend gecontroleerd door de gemeenteraad. OZB moet inflatievolgend zijn. Verlaging hiervan is een doel dat wij graag willen bereiken. Gemeentelijke belastingen mogen geen melkkoe zijn.

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal