Verkiezingsprogramma 2018-2022

Heerenveen biedt volop kansen en wij willen dat iedereen hier van mee profiteert.

Heerenveen Lokaal  is de onafhankelijke lokale partij van Heerenveense en voor Heerenveense inwoners. Eerlijk, direct, met gezond verstand en in beweging.
Wij komen op voor uw belang.
Voor úw Zorg, úw Omgeving, úw Welzijn, úw Jeugd, úw Cultuur, úw Onderneming, úw Sport, vertegenwoordigen wij úw Belangen, onafhankelijk en zonder partij- ideologie, van onder af en met veel ervaring in het Heerenveens bestuur.
Ons doel is een dienstbare, transparant bestuurde gemeente die het gemeenschapsgeld goed (zinvol en verantwoord) besteedt.
Het gaat weer goed met Heerenveen en er is een geweldige slag gemaakt in de afgelopen 8 jaar. Dit moet ook ten goede komen van onze inwoners en ondernemers.
Wij zijn trots op het dynamische Heerenveen en haar buitengebied. Wij hebben aandacht voor wijken en dorpen en koesteren de vrijwilligers die zich inzetten voor de leefbaarheid van onze mooie gemeente.

Programma:

Ons doel | De basis | Hier doet iedereen mee | Waar begint het | Goed onderwijs | Zorg dichtbij | Iedereen beweegt mee | Investering in jeugd | Uw cultuur | Uw huis | Uw energie | Uw omgeving | Hoe komen we waar | Lokale kernen | Natuur & toerisme | Ruimte voor u | Ondernemen | Werk/banen | Agrarisch | Detailhandel | Internet | Het grijze kapitaal | Veilig | Gemeente|

ONS DOEL
Over alle ontwikkelingen en onderwerpen in onze gemeente wordt met organisaties, wijken, buurten, dorpen, doelgroepen en mensen een actief en betrokken overleg gevoerd. Er moet geluisterd en teruggekoppeld worden over wat er met uw informatie is gedaan en waarom.

DE BASIS
Het is goed leven en wonen in onze mooie, veilige gemeente. Dit biedt kansen voor iedereen, vanuit de eigen verantwoordelijkheid en het vertrouwen in elkaar en onszelf. Wij willen ruimte bieden voor eigen keuzes. Veel inwoners gaan nu op een andere manier om met hun eigen buurt, leefomgeving, energie, natuur, milieu en duurzaamheid. De gemeente denkt mee waar nodig en faciliteert waar nodig.
Wij mogen en kunnen de ogen niet sluiten voor de herindelingsbewegingen in Friesland. Heerenveen moet daarom nog beter samenwerken met onze buren in Zuidoost Friesland. Voor hen die het nodig hebben is er altijd een helpende hand.
Je kunt niet meer uitgeven dan je binnenkrijgt. Dit geldt ook voor alle regelingen op het gebied van zorg en participatie. Wel dienen de budgetten volledig ingezet te worden voor de originele bestemming. Heerenveen heeft weer een goede financiële basis en wij zijn trots op de groei van de werkgelegenheid. Werkgelegenheid blijft een actueel onderdeel in ons beleid, deze groei moet zich doorzetten.
De gemeente Heerenveen is en moet aantrekkelijk blijven voor vele soorten werkgelegenheid. Inwoners en ondernemers zijn onze ambassadeurs en gezamenlijk optrekken als een slagvaardige en opmerkzame gemeente vergroot de kansen.

Jong en oud moet mee kunnen doen. Sporten, een eigen onderneming starten, reële kansen hebben op een baan, dat willen wij hier. Heerenveen biedt volop kansen en wij willen dat iedereen hier van mee profiteert.Terug naar boven ^

HIER DOET IEDEREEN MEE
Werk is en blijft altijd van groot belang. Werk zorgt voor sociale contacten en mogelijkheden om volop deel te nemen aan het sociale en culturele leven. Het biedt zelfstandigheid en eigenwaarde. De werkgelegenheidscijfers zijn ‘goed’ te noemen, prima zelfs vergeleken met onze buurgemeenten en enkele jaren terug.
Echter doet nog steeds niet iedereen mee, daarom moet de gemeente mensen blijven motiveren om aan de slag te gaan. Hierbij mag niemand vergeten worden.
Armoede komt ook in Heerenveen voor. Werk is hiervoor de beste remedie, maar er blijft een groep die niet kan of wil worden bereikt. Dit is de groep die het meest in de knel zit en die wij extra zorg willen geven. Werk moet lonen, je moet het direct in je portemonnee voelen. Daar horen geen regelingen bij die de bekende armoedeval bevorderen.Terug naar boven ^

HEERENVEEN LOKAAL gunt iedereen een baan en een uitkering als het niet anders kan, maar niet als een permanente regeling.

WAAR BEGINT HET
Jeugd moet de juiste kansen krijgen om op te groeien tot verantwoordelijke mensen. Goede opvoeding speelt hierin een belangrijke rol. Als ouders het belang van het kind schaden dan grijpt de overheid in. HEERENVEEN LOKAAL wil de wijze waarop de jeugdzorg nu is geregeld in Heerenveen bestendigen en voorzetten. Het jongerencentrum waarbinnen zorgpartijen hun werk doen blijft een belangrijke schakel. Zorg vanuit gezamenlijke aanpak en niet tien, maar één hulpverlener op één kind.Terug naar boven ^

GOED ONDERWIJS
Goed onderwijs is van groot belang in onze samenleving. Op school leren onze kinderen de vaardigheden en doe kennis op waarmee ze hun toekomst kunnen bepalen. Ook leer je op school wat normaal is en wat niet. Normen en waarden horen ook in het onderwijs. Het vroegtijdig school verlaten blijft een aandachtspunt en wij dienen dit zoveel mogelijk tegen te gaan.
HEERENVEEN LOKAAL zet zich in voor onderwijs in dorp en streek door actief de leefbaarheid te bevorderen, o.a. door sociale woningbouw in de dorpen te stimuleren.Terug naar boven ^

ZORG DICHTBIJ
Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft.
De gemeente moet streven naar kwalitatief goede thuiszorg en mantelzorgondersteuning. Verschillen in uitvoering van de WMO met omliggende gemeenten moet worden weggewerkt. Het WMO-budget dient volledig te worden ingezet voor de WMO. Wij willen meer aandacht voor preventie door het stimuleren van gezonde voeding en een gezonde leefstijl. Omdat men zo lang mogelijk wil blijven wonen in eigen omgeving, moet de ondersteuning op maat en dichtbij zijn. HEERENVEEN LOKAAL ondersteunt de initiatieven voor zorg op kleine schaal. De regeldruk voor zorgondernemers moet ook hier in Heerenveen omlaag. Jaren geleden was dit juist het speerpunt in de decentralisatie en transformatie van de zorg. Minder bureaucratie is het doel en blijft het doel. (Minder bureaucratie, betere zorg) Hulpvragers en ondersteuners moeten niet in het drijfzand van de bureaucratie terecht komen. Onze wijkteams, ondersteuners en Meitinkers zijn de spil in de verdeling en toekenning van goede zorg. Zij moeten op de hoogte blijven van alle nieuwe mogelijkheden.Terug naar boven ^

IEDEREEN BEWEEGT MEE
Elk kind moet de kans krijgen om te sporten. Stimulering van breedtesport staat hoog op de agenda van HEERENVEEN LOKAAL. Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang moeten goed samenwerken om de schoolgaande jeugd zo veel mogelijk te laten bewegen. Sport is niet alleen gezond, maar zorgt ook voor goede sociale contacten, vandaar dat ook ouderen en chronisch zieken baat hebben bij zoveel mogelijk beweging. Prachtige topsport accommodaties en de titel Sportstad moeten er voor zorgen dat ook de amateursport in Heerenveen en in haar dorpen goede faciliteiten heeft en deze kan onderhouden.Terug naar boven ^

INVESTERING IN JEUGD
HEERENVEEN LOKAAL vindt dat investeren in de jeugd van de gemeente Heerenveen zijn geld dubbel en dwars waard is. Het beoefenen van een sport in de sportgemeente van het jaar of het leren bespelen van een instrument is van groot belang voor de ontwikkeling van het kind. Sport en muziek zijn niet alleen gezond, maar sport- en muziekverenigingen zijn ook sociaal-maatschappelijk een belangrijke factor in onze samenleving. Toch zien we dat veel verenigingen steeds meer leden en inkomsten verliezen. Wij zijn geen voorstander van bezuinigen op de bibliotheek in deze steeds meer digitale maatschappij. Juist nu is het boek al dan niet digitaal van groot belang in de opvoeding van onze jeugd. Wat wij graag willen zien is dat iedereen tot en met 18 jaar één gratis sport of cultuur abonnement krijgt van de gemeente. Geen hokjes of stempels, iedereen hoort mee te kunnen doen met sport en cultuur.Terug naar boven ^

UW CULTUUR
Heerenveen heeft drie parels op gebied van cultuur en historie, Museum Belvédère, Heerenveens Museum en het Posthuis Theater. Topactiviteiten op kunst- en cultuur-historisch gebied zijn het Oranjewoudfestival en zeker ook het Flaeijelfeest. Vergeet ook de activiteiten vanuit de amateurkunsten zoals de openluchtspelen niet. Cultuur zorgt voor verfrissing en verbazing en prikkelt tot nadenken. Een goed cultuuraanbod geeft vorm en inhoud aan de samenleving en verbind ons. Cultuur heeft een centrale rol in onze maatschappij. Het is goed wonen, werken en ondernemen in een omgeving met een breed cultuur aanbod.
Goed cultuurbeleid is een combinatie van cultureel, economisch en sociaal beleid.
Wij hebben een rijk cultureel- en historisch erfgoed en wij zijn zuinig op onze monumenten. Cultuureducatie op de basisschool is een basisvoorziening en een belangrijke taak voor de gemeente. Wij vinden de Fryske taal (tweede rijkstaal) en Fryske sporten erg belangrijk.Terug naar boven ^

UW HUIS
Voldoende woningvoorraad is een vereiste, dit geldt voor huur- , koop- en zorgwoningen. Een huis voor iedereen. Er moet aandacht zijn voor woningen voor doorstromers en starters, zowel in de plaats Heerenveen als in de dorpen. Wij moeten bouwen voor de toekomst door sociale woningbouw levensloopbestendig, duurzaam en energie-neutraal te maken. Dit geeft ook jongeren de mogelijkheid om in hun eigen omgeving te blijven wonen. Wij vinden dat we zonder welstandscommissie en Hûs en Hiem kunnen. Wij zijn voor duidelijke regelgeving betreffende plattelandswoningen. In geval van bedrijfsbeëindiging moet het mogelijk zijn de agrarische bestemming te wijzigen. Dit mag evenwel geen belemmering opleveren voor de omringende agrarische bedrijven. Juist de herbestemming van dergelijke panden heeft een positieve invloed op de leefbaarheid van streek en dorp.Terug naar boven ^

UW ENERGIE
In 2018 vervalt de verplichting om aangesloten te zijn op het gasnet. Bij bestaande woningen levert dit nu nog problemen op, o.a. door de boetes die betaalt moeten worden. Deze boetes geven de verkeerde stimulans en vinden wij niet gepast.
Bij sociale nieuwbouw of grootschalige verbouw moet volop aandacht zijn voor duurzame materialen en energie-neutrale voorzieningen. Er moet ruimte zijn voor alternatieven zoals zonne-energie, koude-warmte opslag of grootschalige oplossingen zoals geothermie. Wij zijn geen liefhebbers van de grote windmolens, wel de nieuwe kleine en lokale oplossingen met windenergie.
Goede informatie over de mogelijkheden zijn van belang voor particulieren, ondernemers en energieproducenten.Terug naar boven ^

UW OMGEVING
Een schone omgeving vinden wij net als u van belang. Openbare ruimte moet worden onderhouden, dit mag niet worden verzaakt. De zelfwerkzaamheid van onze inwoners is groot en deze inzet moet de gemeente ondersteunen. Om te beginnen moet de gemeente zelf het goede voorbeeld geven. Leefbaarheid in wijk, streek en dorp is voor een belangrijk deel afhankelijk van de voorzieningen aldaar.
Je voelt je prettiger als in je omgeving voorzieningen als scholen, winkels, sport- accommodaties, wijkcentrums en openbaar vervoer op niveau blijven. Voor de dorpen zijn andere afwegingen nodig dan de plaats Heerenveen, omdat de dorpsbewoners niet even snel naar een andere wijk of centrumvoorziening kunt gaan. Plaatselijke Belangen en wijkraden, zijn sterke partners in uw omgeving.
Neem ze serieus! Deze belangen verenigingen zijn een belangrijke schakel tussen gemeente en inwoners van wijk en dorp. Faciliteren door de gemeente is van groot belang, hier hoort de opmerking ‘probeer het eerst zelf maar’ zeker niet thuis. Afval wordt steeds meer een grondstof voor allerlei gerecyclede producten. De gemeente moet blijven inzetten op de circulaire economie. Wij moeten actief actie ondernemen bij het dumpen van zwerfafval.Terug naar boven ^

HOE KOMEN WE WAAR
Bereikbaarheid blijft een actueel thema, de verkeersdruk neemt alleen maar toe.
Door de ligging van de A32 dwars door Heerenveen ontstaan er met enige regelmaat flinke opstoppingen. Wij juichen plannen toe die de verkeersdoorstroming verbeteren en willen geen maatregelen die de verkeersdruk doen toenemen. Gemeente en Provincie moeten hier intensief samenwerken. Een ontsluitingsweg voor de wijk Skoatterwâld en initiatieven betreffende de Knipe, Akkrum en Jubbega moeten met spoed worden opgepakt. Ook hier is goed en structureel overleg met alle belanghebbenden van belang. De buitengebieden, de dorpen en streek, zijn gebaat bij een goede en veilige bereikbaarheid. Er is veel aandacht nodig voor onderhoud aan de lokale wegen en bermen voor een veilig verkeer. De lokale wegen in ons gehele buitengebied moeten voldoen aan de huidige eisen die het moderne (en vaak grote) landbouwverkeer met zich meebrengt; met sterke, veilige bermen en veel aandacht voor het fietsverkeer en met name voor de schoolgaande jeugd. Lokale wegen moeten daar waar licht nodig is vanwege scholen, sport en culturele accommodaties, ook (duurzaam) helderder verlicht worden om zo in de donkere maanden de beleving en de veiligheid te versterken.

Openbaar vervoer blijft belangrijk. Er moeten schone bussen zijn en er moet rekening gehouden worden met de routes voor een goede doorstroming van het openbaar vervoer. Het buitengebied blijft afhankelijk van eigen vervoer en openbaar vervoer.Terug naar boven ^

LOKALE KERNEN
Wij zijn geen voorstander van betaald parkeren. In dorpen blijft parkeren gratis. De zaterdagen voor Sinterklaas, Kerst en Oud en Nieuw zijn alle parkeerplaatsen (en de parkeer garage) in Heerenveen gratis. HEERENVEEN LOKAAL wil een experiment met gratis parkeren tot 11.00 uur in het centrum van Heerenveen.

De lokale kernen (dus ook Heerenveen) zijn het hart van plaats, streek en dorp. Onderhoud van de openbare ruimte dient overal op gelijkwaardig niveau te worden uitgevoerd. Upgrading van de kernen, zoals Jubbega, De Knipe, Akkrum en Heerenveen, is van belang om de aantrekkelijkheid en leefbaarheid te behouden.Terug naar boven ^

NATUUR EN TOERISME
Onze gemeente heeft een prachtig buitengebied met vele natuurgebieden die voor een ieder toegankelijk moeten blijven om zo te kunnen genieten, ontspannen en te recreëren. Bovenop de bestaande landelijke en Europese regels willen wij geen extra regels vanuit de gemeente. Natuur en economie gaan prima samen. Veel organisaties, bedrijven en boeren zijn al volop bezig met duurzaam ondernemen. Het beheer begint bij de mensen en bedrijven in ons groene buitengebied. Milieuvervuiling dient hard te worden aangepakt. Ook moet de toerist het centrum van Heerenveen blijvend aantrekkelijk vinden.Terug naar boven ^

RUIMTE VOOR U
Particulieren en ondernemers geven wij de ruimte in de gemeente Heerenveen.
Er worden al door vele inwoners diverse initiatieven ontplooit en uitgevoerd op het gebied van maatschappelijke en sociale vraagstukken in hun omgeving. Op vele manieren zijn onze inwoners betrokken bij elkaar en de omgeving op het gebied van zorg, groen onderhoud, zwerfafval, onderhoud van paden, buurtpreventie, eetgroepen en de gezamenlijk inkoop van energie. Wij hebben respect voor deze ontwikkelingen die van onderaf gebeuren en daarmee van waarde zijn voor iedereen.Terug naar boven ^

ONDERNEMEN
Als het goed gaat met de lokale ondernemers dan gaat het ook goed met de gemeente. Het midden- en kleinbedrijf is één van de grootste werkgevers in onze gemeente. Hun aanwezigheid in wijk en dorp zijn vaak van groot belang voor leefbaarheid, cohesie en zijn niet weg te denken als sponsor voor de lokale activiteiten. HEERENVEEN LOKAAL, koop lokaal. De gemeente moet betrokken en doelgericht omgaan met ondernemers en gemakkelijk bereikbaar zijn voor vragen, vergunningen en procedures. Ook moet de gemeente creatief en toegankelijk meedenken. Als ondernemer wil en moet je vaak snel antwoord hebben op je vragen. Je moet niet met twee maten meten en sneller reageren dan de maximale reactietijd die de gemeente hanteert. Dit is van belang voor onze ondernemers.
Wij zien het liefst dat men met één medewerker van de gemeente te maken heeft die snel via alle interne afdelingen zaken regelt voor ondernemers. Een ondernemer weet zelf hoe het bedrijf gerund moet worden en daar hoeft de gemeente zich niet mee te bemoeien. OZB moet inflatievolgend blijven en het streven zal altijd zijn om deze te verlagen. Vergunningen moeten waar mogelijk samengevoegd worden of vervangen voor meldingsplicht of algemene regels.Terug naar boven ^

WERK/BANEN
Heerenveen is een banenmotor. We doen het goed op het gebied van de werkgelegenheid. Toch constateren wij dat er een slechte balans is tussen banen en werkzoekenden. Wij pleiten voor het terugbrengen van het ‘oude’ arbeidsbureau dat regionaal werkt en zowel de werkzoekenden als de bedrijven kent, zeker nu in het kader van de participatiewet.Terug naar boven ^

AGRARISCH
De boeren in onze gemeente, de agrarische sector, hebben en verdienen een prominente plaats in onze gemeente. Hier zorgen zowel de primaire productie als de toelevering, verwerking en dienstverlening voor veel banen. De ontwikkelingen als schaalvergroting mogen niet ten koste gaan van maatwerk. Wij zijn zuinig op onze agrarische sector welke haar eigen groei moet kunnen blijven volgen en niet onnodig gehinderd dient te worden. Ruimte voor nevenactiviteiten zoals toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid moet er blijven om er voor te zorgen dat er ook beleg op de boterham zit.Terug naar boven ^

DETAILHANDEL
Door meer ruimte in bestemmingsplannen en regelgeving willen wij de detailhandel stimuleren. Schaalvergroting en webwinkels maken het de huidige detailhandel niet makkelijk. Zowel het centrum van Heerenveen als wijken en dorpen in onze gemeente mogen geen achterstand oplopen t.o.v. omringende plaatsen. Heldere en actuele visie blijft belangrijk voor dit gebied. Het centrum en de dorpen moeten plekken zijn waar je fijn kunt winkelen, wonen, werken en ontspannen. Ontwikkelingen zoals de laatste jaren door Heerenveense ondernemers zijn van belang voor de levendigheid en economie van het centrum, de wijk en het dorp. Er moet goede communicatie plaatsvinden met horeca, festival- en evenementorganisaties, om overlast voor omwonenden te beperken.Terug naar boven ^

INTERNET
Internet is bereikbaarheid, ondernemen en soms van levensbelang. De glasvezel kabel moeten voor iedereen bereikbaar zijn. Met name in het buitengebied is de huidige internetverbinding vaak te traag. Voor thuiswerken en ondernemen moet ook in het buitengebied snel internet beschikbaar zijn. Gratis wifi in het centrum van Heerenveen en in de dorpskernen maakt het aantrekkelijker hier te verblijven en te werken.Terug naar boven ^

HET GRIJZE KAPITAAL
Je zult maar je baan kwijt raken. Zeker voor ouderen (50+) is het vaak een lange weg om weer een betaalde baan te vinden. Wij zien graag dat de gemeente het goede voorbeeld geeft. Bij vacatures moet serieus gekeken worden naar de oudere werknemer. Zij zijn ervaren werkkrachten en niet extra duur of minder productief.Terug naar boven ^

VEILIG.
Wijkagenten zijn belangrijke schakels in onze samenleving, iedere wijk/dorp verdient er één. Veiligheid is een verantwoordelijkheid van de overheid. Wij willen dat je ongestoord over straat kunt lopen zonder te worden uitgescholden, bedreigd of mishandeld. In geval van nood moeten hulpdiensten binnen de afgesproken aanrijtijd aanwezig zijn. Voldoende politietoezicht is de basis van het beleven van veiligheid, maar ook de inzet van onze eigen handhavers spelen hierin een rol. Iedereen kan bijdragen aan veiligheid in de buurt door buurtpreventie, WhatsApp groepen, sociaal alarmen en door simpelweg goed op elkaar te letten.Terug naar boven ^

GEMEENTE
De wijkteams zijn onmisbare schakels, zowel groen als sociaal de ogen en oren voor de gemeente. Heerenveen heeft door inzet van Meitinkers en wijkmanagers een grotere zorg betrokkenheid en zelfwerkzaamheid onder onze inwoners bereikt.
Actueel blijft het betrekken van onze inwoners bij nieuwe ontwikkelingen in de omgeving. Wij luisteren naar wat Plaatselijk Belang/wijkraden/bewoners hebben te vertellen, zij weten wat er gebeurt in hun omgeving. Heerenveen is hard op weg naar een slimme en efficiënte gemeente te worden. Verdere digitalisering biedt vele mogelijkheden voor onze inwoners zodat zij snel hun zaken kunnen regelen wanneer zij dit willen. Dit digitale loket hoort 24 uur per dag bereikbaar te zijn. De gemeente hoeft niet alles te doen. Door verantwoorde en kwalitatieve aanbestedingen kunnen externe organisaties taken uitstekend uitvoeren. Wij zijn voorstander van minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Gemeentelijke belastinginkomsten worden verdiend door onze inwoners en ondernemers, daarom moet het geld van de gemeente verantwoord gebruikt worden, waarbij kwaliteit voor kwantiteit gaat. Het gaat om het doel waar het geld aan besteed wordt en dit wordt voortdurend gecontroleerd door de gemeenteraad. OZB moet inflatievolgend zijn. Verlaging hiervan is een doel dat wij graag willen bereiken. Gemeentelijke belastingen mogen geen melkkoe zijn. Terug naar boven ^