Sociaal betrokken

Heerenveen Lokaal is sociaal erg betrokken bij jeugdzorg. Raadslid Jeltsje van der Schaar heeft samen met andere partijen de motie Grip op lokaal akkoord jeugd.

Het betoog van Jeltsje van der Schaar:

Geachte raadsleden en college,

Als raadslid voor Heerenveen Lokaal wil ik graag uw aandacht vragen voor het belangrijke onderwerp van het meerjarenplan voor jeugdzorg in onze gemeente. In het bijzonder willen wij de focus leggen op het onderbrengen van de doelen van het lokaal akkoord jeugd binnen de bredere context van de sociale transitie zoals mede ingediend met de motie Grip.

Een van de belangrijkste vragen die we moeten beantwoorden, is hoe de college de opbrengsten van het lokale jeugd akkoord zichtbaar kan maken in de jeugd transitie. Het is essentieel dat we de resultaten en effectiviteit van ons beleid kunnen meten, zodat we kunnen beoordelen of we op de goede weg zijn en waar eventuele aanpassingen nodig zijn. Om dit te bereiken, stellen wij voor dat de college werkt aan het opstellen van meetbare doelstellingen die gericht zijn op de verbetering van de jeugdzorg in onze gemeente.

Deze meetbare doelstellingen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de vermindering van wachtlijsten, het vergroten van de toegankelijkheid van jeugdzorg voor alle kinderen en jongeren die dit nodig hebben, het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en het verminderen van het aantal uithuisplaatsingen. Door concrete doelstellingen vast te stellen, kunnen we de voortgang monitoren en verantwoording afleggen aan de gemeenschap over de resultaten die we behalen.

Een andere belangrijke vraag is hoe de college de garantie kan geven dat de gemaakte keuzes van het lokaal akkoord jeugd daadwerkelijk binnen de sociale transitie komen. Het is van groot belang dat we ervoor zorgen dat de middelen en inspanningen die we investeren in de jeugdzorg ook daadwerkelijk ten goede komen aan de jongeren en gezinnen die dit nodig hebben.

Om deze garantie te waarborgen, stellen wij voor dat de college transparantie en openheid nastreeft bij het besteden van de beschikbare middelen. Het is van belang dat er duidelijke richtlijnen en criteria worden opgesteld voor de verdeling van financiële middelen en dat deze transparant worden gecommuniceerd naar de betrokken instanties en de gemeenschap als geheel. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat de gemaakte keuzes en investeringen in lijn zijn met de doelen van het lokaal akkoord jeugd en de bredere sociale transitie.

Daarnaast is het cruciaal dat er voldoende ruimte is voor samenwerking en afstemming tussen verschillende betrokken partijen, zoals jeugdzorginstellingen, scholen, welzijnsorganisaties en de gemeente. Door intensieve samenwerking kunnen we ervoor zorgen dat de doelen van het lokaal akkoord jeugd daadwerkelijk worden geïntegreerd in de bredere sociale transitie. Het opzetten van overlegstructuren en het creëren van platformen voor kennisdeling en samenwerking kunnen hierbij van onschatbare waarde zijn.

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal