Door het rode licht in Heerenveen Midden

Bewoners en aanwonenden van de Burg. Falkenaweg zijn tegen het voornemen van het college om van de rotonde Heerenveen Midden een kruising te maken met verkeerslichten. Na een aantal gesprekken met het college voelen de bewoners van de omgeving rotonde Heerenveen Midden zich niet gehoord. En verliezen zij hiermee het vertrouwen in het huidig bestuur van de gemeente Heerenveen. De bewoners vertegenwoordigd door de bewonersgroep Heerenveen Midden hebben het er niet bij laten zitten en is de hulp ingeroepen van een gerenommeerd onderzoeksbureau BVA Verkeersadvies uit Zwolle. Heerenveen Lokaal is benadert door de bewonersgroep en is onder de indruk van deze bewonersgroep die het er niet bij laat zitten. De eerste conclusie van Heerenveen Lokaal, de bewonersgroep en onderzoekbureau BVA is dat het college besluiten heeft genomen gebaseerd op foutieve informatie. Ondanks de cijfermatig goed onderbouwde en heldere informatie van de Bewonersgroep gaat het college door met het proces inrichting kruispunt met verkeerslichten en wordt er verder gewerkt aan de inrichting van de parallelwegen Burg. Falkenaweg gebaseerd op een kruising met verkeerslichten. Vrijwilligers vanuit de bewoners hebben nu twee keer verkeerstellingen gedaan tussen 16.00 en 18.00 uur beide op een drukke dinsdag bij de rotonde Heerenveen Midden. Ook het onderzoeksbureau BVA heeft nog een controle check gedaan. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat het percentage vrachtverkeer ruim 10 % lager ligt dan het college heeft vastgesteld of aangenomen. Meest belangrijk is dat de cijfers vanuit de verschillende metingen een ander beeld geven dat wat het visuele model van de gemeente laat zien (Vissum model visuele weergave van het verkeer) . De bewonersgroep heeft aangetoond dat het huidige plan voor een kruispunt met verkeerslichten niet goed is onderbouwd en er we degelijk alternatieven mogelijk zijn. Alternatieven die minder ingrijpend zijn, met daarmee lagere kosten en een betere doorstroming van het verkeer. De onderbouwde informatie van de bewonersgroep geeft aan dat er in de huidige situatie de wachtrijen voor de rotonde Heerenveen Midden substantieel korter zijn dan wordt verondersteld in het verkeersmodel. Het feit dat je als bewoners een bureau welke vergelijkbaar is met Antea Group inschakelt geeft aan dat je als inwoner van Heerenveen heel wat moet doen om in ieder geval je mening te kunnen laten horen. Heerenveen Lokaal vind de actie van de bewoners een krachtig en goed onderbouwd signaal. Met in het achterhoofd de lange discussie over de rotonde bij Heerenveen Midden is er twijfel gegroeid of hier het door de gemeenteraad genomen besluit gebaseerd was op correcte en realistische informatie. Alleen de twijfel is al voldoende om onderstaande vragen te stellen aan het college. Age Hartsuiker Fr.vz. Heerenveen Lokaal Vragen: • Hoe verklaart het college dat de verkeerstellingen van gemeente en bewonersgroep grote verschillen laten zien? • Gaat het college naar aanleiding van de actie van de bewonersgroep en de resultaten van het bureau BVA een herberekening doen van de diverse varianten? Waaronder het voorstel voor een turbo rotonde zoals voorgesteld door de bewonersgroep? Zo ja welke alternatieve oplossingen gaat het college onderzoeken en zo nee waarom niet? • Bent u het met Heerenveen Lokaal eens dat het Vissum model (visuele weergave van het verkeer) gepresenteerd door het college in het algemeen te negatieve resultaten weergeeft? Zo ja wat gaat het college hiermee doen en zo nee waarom bent u het hier niet mee eens? • Hoe kan het dat het percentage vrachtverkeer vastgesteld door het college sterk afwijkt van de realiteit en het Vissum verkeersmodel? • Doordat aangetoond is dat er grote verschillen zijn, in alleen al de verkeerstellingen, ziet Heerenveen Lokaal de (lange) discussie omtrent de rotonde Oranjewoud en Heerenveen Midden in een ander daglicht. Bent u het met Heerenveen Lokaal eens dat wanneer er sprake is van ook maar enige twijfel (n.a.v. de resultaten van het onderzoek door de bewonersgroep) de gegevens waarop een besluit is genomen voor de rotonde Oranjewoud en Heerenveen Midden opnieuw moet worden onderzocht op waarheidsgetrouwe cijfers? • Zo nee, waarom niet en hoe waarborgt het college dat de tot nu toe beschikbare gebruikte informatie waarheidsgetrouw zijn en daarmee de grote aanbestedingen correct zijn. • Bent u het met Heerenveen Lokaal eens dat op basis van onjuiste gegevens besluiten zijn genomen in het geval van het kruispunt met verkeerslichten Heerenveen Midden?

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal