Heerenveen Lokaal-Fokkinga

Schriftelijke vragen Damherten

aan gedeputeerde Fokkinga

foto NOS: Provincie Friesland wil 200 ‘gevaarlijke’ damherten afschieten | NOS

Van : Fractie Heerenveen Lokaal
Aan: Gedeputeerde K. Fokkinga, leden provinciale staten Friesland

(CC Provinciale staten)

Betreft: Vragen aan gedeputeerde Fokkinga Provinciale Staten Friesland

 Geachte gedeputeerde K. Fokkinga,

De fractie van Heerenveen Lokaal heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Heerenveen over de problemen die de grote kudde Damherten opleveren voor aanwonenden van de Schoterlandseweg in de gemeente Heerenveen.

De vragen en de beantwoording van het college in Heerenveen vindt u in de bijlage meegezonden.

Het college van Heerenveen schrijft graag te willen meewerken aan oplossingen maar dat deze in de basis een verantwoordelijkheid zijn van de provincie.

Aanwonenden van de Schoterlandseweg, Mildam, Katlijk, oude en Nieuwehorne hebben de fractie van Heerenveen Lokaal weer benadert met de vragen wanneer gaat de provincie iets doen, wat gaat men doen en wanneer.

Inwoners vinden dat informatieverstrekking vanuit de provincie aan hen te kort schiet. Plaatselijk Belangen worden niet op de hoogte gehouden en of gebracht.

De provincie is verantwoordelijk de uitvoering van de Wet Natuurbescherming en daarmee ook voor het zoeken naar oplossingen binnen de wettelijke kaders.

Om efficiënte maatregelen uit te kunnen (mogen) voeren in Friesland is er provinciaal beleid en een provinciale aanpak nodig.

Naar aanleiding van de bezwaren en het advies van de bezwarencommissie gaat (zo is aan Heerenveen Lokaal gemeld) de provincie onderzoek doen naar andere oplossingen dan afschot. Daarbij wordt ook gekeken naar veiliger maken voor verkeer en veilige oversteekplekken voor damherten. De Schoterlandseweg incl. bermen, buiten de bebouwde kom, zijn in eigendom en beheer van de provincie. Het is daarom aan de provincie om eventuele maatregelen uit te voeren of met andere eigenaren af te stemmen.

Namens aanwonenden van de Schoterlandseweg Katlijk, Mildam, Oude- en Nieuwehorne heeft de fractie van Heerenveen Lokaal de volgende vragen aan u als verantwoordelijk gedeputeerde:

1. Wanneer en hoe gaan het college van Gedeputeerde Staten de aanwonenden informeren over de wijze waarop u maatregelen gaat nemen en op welke wijze informeert u de aanwonenden?

2. Waarom informeert u de aanwonenden niet tussentijds over de gedachtegang van Gedeputeerde Staten om dit veiligheidsprobleem op te lossen?

3. Welke oplossingen zijn er tot nu genomen door de Provincie Fryslân om weggebruikers en de damherten de veiligheid te waarborgen?

4. Indien er nog geen maatregelen zijn uitgevoerd, wat wij in de huidige praktijk ook zo ervaren, wanneer denkt de provincie aan de slag te gaan om de veiligheid te verbeteren en of te garanderen?

5. Bent u het met Heerenveen Lokaal eens dat maatregelen te lang op zich laten wachten terwijl de damherten oversteken en mens en dier gevaar lopen?

Alvast hartelijk voor uw medewerking en beantwoording van de vragen van Heerenveen Lokaal.

Hoogachtend,

Age Hartsuiker
Fr.vz. Heerenveen Lokaal

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal