red het damhert

RED HET DAMHERT

Geacht college,

Heerenveen Lokaal, de lokale partij van Heerenveen, is op vragen van de omwonenden van de Schoterlandseweg Katlijk en Nieuwehorne in het dossier damherten gedoken.

Omwonenden schrikken nachts wakker van piepende remmen en soms een klap van een aanrijding met een damhert. Ook vinden omwonenden  men met enige regelmaat een dood dier in de weilanden langs de Schoterlandseweg.

Actiegroepen komen in actie door een petitie  tegen het afschot van de damherten in te dienen. Met respect voor de beweegreden van de indieners en ondertekenaars vinden wij deze petitie niet  controleerbaar en suggestief, is door ruim 1400 personen ondertekend. Waar al deze mensen vandaan komen is volstrekt onduidelijk.

Damherten (beschermde diersoort) komen hier van oorsprong niet vandaan en de huidige kudde breidt zich elk jaar steeds verder uit.
Heerenveen Lokaal is van mening dat het damhert door overbevolking een probleem voor de herten zelf gaat worden. Nu al zie je veel mutaties, witte herten, albino’s’ etc. Deze worden dan vaak door natuur liefhebbers met veel plezier gefotografeerd en als bijzonder bestempeld.
Tegendeel is volgens ons waar, de populatie is en wordt te groot en is nu onbeheersbaar.

Daarnaast is de Schoterlandseweg geen bospad of zandweg welke de dieren ongehinderd en veilig kunnen oversteken. Het dossier damherten in de provincie Friesland loopt in ieder geval al vanaf 2004. En er dus al (minimaal) 15 jaar géén beleid op is. 15 Jaar geleden werd in de provincie gesproken over de zorg of 50 herten niet (te) veel waren. Nu gaat dezelfde discussie, maar nu over een 300 herten. De curve is exponentieel. Daarmee kan de last ook alleen maar exponentieel toenemen. Tot op heden beperkt het leed zich tot dierenleed in de vorm van onvermijdelijk dodelijk gevolg voor het hert na aanrijdingen. Tot op heden lijkt de natuur in de omgeving de steeds groter wordende populatie nog aan te kunnen. Maar hoe lang kan dit nog zo door gaan? Wanneer wordt de grens overschreden dat er qua planten en dieren een kaalslag ontstaat en de biodiversiteit af gaat nemen? Daarbij mag het, gezien de ervaringen van omwonenden, nu al een klein wonder heten dat er nog geen groot menselijk leed heeft plaats gevonden.
Heerenveen Lokaal heeft met enkele omwonenden gesproken die een aanrijding met een damhert hebben gehad. Gevraagd is of men er ook melding van heeft gemaakt. Een aantal hebben contact opgenomen met de alarmcentrale om een aanrijding te melden. Maar niet iedereen doet dit zo is ons gebleken. De schade wordt in ieder geval altijd verhaald bij de verzekeringen. Over deze aantallen hebben wij geen inzicht kunnen krijgen. Maar dat er meer dan1 0 per jaar zijn is ons wel duidelijk geworden in de gesprekken.

Daarnaast hebben allen verklaard het betreffende aangereden dier kreupel de bossen en of weilanden in vluchten. Het lijkt ons sterk dat deze dieren het uiteindelijk hebben overleefd.
Niet alleen mensen lopen hier groot gevaar maar ook de dieren.

faunabeheer heeft al vele keren getracht om de provincie te bewegen de grote kudde in te perken en vanuit faunabeheer de kudde te reguleren.
Tot nu zonder enig resultaat, de kudde groeit exponentieel en het aantal ongevallen of bijna ongevallen zal toenemen zo is onze conclusie.

De oplossing lijkt dus volledig bij het provinciaal bestuur te liggen maar het zijn met name (ook) onze inwoners die gebruik maken van de Schoterlandseweg en met grote regelmaat geconfronteerd worden met een grote kudde damherten die de Schoterlandseweg overstekken.

Daarmee ligt er naar de mening van Heerenveen Lokaal ook een verantwoordelijkheid bij het gemeentebestuur van Heerenveen.
Wij vragen dan ook het college nu actie te ondernemen en niet door te verwijzen naar de provincie. Aangezien het daar letterlijk en figuurlijk niet opschiet.
Er zijn in Nederland geen onbeheerde damhertpopulaties die op termijn niet tot problemen hebben geleid (verkeersongevallen, schade aan flora en fauna, overlast voor omwonenden).

Het is te gek voor woorden dat mens en dier hier gevaar lopen in onze gemeente!

Alle verschillende visies moeten naar onze mening dan ook een werkwijze/platform vinden om op de gemeenschappelijke punten door te bouwen tot een werkbaar beleid. De tijd dringt, géén beleid wordt, of is al, in deze wanbeleid.

Daarom heeft Heerenveen Lokaal de volgende vragen voor u ter beantwoording:

  1. Zijn er bij het college meldingen bekend van aanrijdingen of bijna aanrijdingen met damherten op de Schoterlandseweg? Hoeveel en indien het college geen meldingen kan traceren hoe is dit volgens u mogelijk?
  2. Hoeveel klachten/opmerkingen heeft de gemeente bereikt betreffende de overstekende damherten?
  3. Heerenveen Lokaal wil graag weten hoeveel schade er bij de verzekeringen is gemeld. Kan het college deze cijfers specifiek voor het betreffende gebied opvragen? Zo nee waarom niet en zo ja hoeveel schades zijn er bij de verzekeringsmaatschappijen bekend?
  4. Bent u het met Heerenveen Lokaal eens dat de gemeente een rol moet oppakken voor dit probleem voor mens,  dier en schade aan de natuur in onze gemeente? Zo ja wat gaat u doen en doet u nu al en zo nee waarom ziet u dit niet als een probleem voor onze inwoners en dieren en natuur?
  5. Het maken van corridors naar natuurgebieden in de omgeving kan ook worden bevorderd, dat de herten over een groter gebied worden verspreid, hierdoor zouden ze dan ook voor minder overlast zorgen in Katlijk, Mildam, Oranjewoud, Oude- en Nieuwehorne.
    Heeft het college gekeken naar dergelijke oplossingen. Zo ja wat is uw conclusie en zo nee waarom heeft het college hier tot nu toe geen aandacht aan besteed?
  6. Heeft het college en actieve rol op zich genomen bij de contacten met het provinciaal bestuur betreffende de zich snel uit breidende kudde en de gevolgen daarvan zoals bekend?
    Zo ja wat is uw inhoudelijke actieve rol hierin en zo nee waarom niet?

Fr.vz. Age Hartsuiker

Heerenveen Lokaal

https://lc.nl/friesland/Toestemming-voor-afschot-damherten-rammelt-27159701.html

https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1073215-provincie-wil-damherten-afschieten-bij-katlijk-situatie-levensgevaarlijk

https://petities.nl/petitions/laat-de-damherten-niet-schieten-69936576-8f86-432a-8843-f181ab2374af?locale=nl

Geacht college, Heerenveen Lokaal, de lokale partij van Heerenveen, is op vragen van de omwonenden van de Schoterlandseweg Katlijk en Nieuwehorne in het dossier damherten gedoken. Omwonenden schrikken nachts wakker van piepende remmen en soms een klap van een aanrijding met een damhert. Ook vinden omwonenden  men met enige regelmaat een dood dier in de…

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal