Heerenveen Lokaal Museum Belvedere

VAN SPORTKANTINE TOT MUSEUM, ONZE CULTUUR IN HEERENVEEN.

De corona crisis treft iedereen in onze gemeente Heerenveen. Heerenveen Lokaal vindt de wijze waarop onze gemeente aan de slag is gegaan om onze inwoners van de juiste informatie te voorzien, maatregelen te nemen en het ondersteunen van onze ondernemers een compliment waard.

Naast de zorg voor onze inwoners en ondernemers ondervindt ook het culturele leven in onze gemeente de gevolgen van deze crisis. Geen Oranjewoudfestival, geen groot amateur toneel in drie dorpen, theater uitvoering i.v.m. de 5 mei viering, geen voorstellingen in het Posthuis, etc. etc. Onze museums, theater, dorpshuizen, wijkcentra, multifunctionele gebouwen en sportkantines zijn tot nader te bepalen datum  gesloten.

Heerenveen Lokaal vindt het verenigingsleven, de professionele en amateurkunsten en de breedtesport  in onze  gemeente van wezenlijk belang voor onze gemeenschap. Vele culturele amateur en professionele organisaties zijn mede afhankelijk van de ondersteuning door de gemeente Heerenveen. Er zijn subsidies, tegemoetkomingen en structurele budgetten verstrekt en of toegezegd. Voor een structurele ondersteuning moet een organisatie aan bepaalde voorwaarde voldoen, zoals bijvoorbeeld het aantal activiteiten en of bezoekers jaarlijks. 

Voor alle instellingen zoals genoemd zorgen bezoekers en gebruikers voor inkomsten die broodnodig zijn. Deze laatste inkomsten zijn nu geheel of grotendeels weggevallen en dat drukt heel zwaar op de begrotingen van bijvoorbeeld een Posthuis, Museum Heerenveen, sportkantines, dorpshuizen, wijkcentrums en MFG´s

Hieronder de antwoorden die wij kregen op de verschillende vragen door Heerenveen Lokaal gesteld aan het college, hierbij ter informatie:

Op dit moment komen MFG’s, dorpshuizen en wijkgebouwen (nog) niet in aanmerking voor de regeling TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19). Aangezien de lijst met zogeheten SBI-codes die voor de tegemoetkoming in aanmerking komen aan verandering onderhevig is, zou het kunnen zijn dat het Rijk (op termijn) ook de MFG’s, dorpshuizen en wijkgebouwen hieraan gaat toevoegen. Mocht dat niet zo zijn, dan gaat het college opnieuw afwegen en komt het terug bij uw raad

Om de verenigingen te ontzien hebben wij op 14 april 2020 ingestemd met onderstaande besluit:  ‘Wanneer er geen landelijke compensatieregeling komt voor de huur bij sportaccommodaties, in te stemmen met onderstaande gemeentelijke regeling: Huurinkomsten sportaccommodaties vanaf 16 maart 2020 tot in ieder geval 28 april 2020 (zolang de landelijke maatregel van kracht is, ook wanneer er sprake is van een verlenging) niet meer te innen.’

 Daarnaast komen breedtesport verenigingen in aanmerking voor het noodloket (de regeling TOGS) en is o.a. de KNVB bezig met een noodfonds.

Het college heeft op 14 april 2020 ingestemd met het formaliseren van nadere regels ‘gemeentelijke subsidies in relatie tot Corona 2020’, waarin het volgende is opgenomen:  Alle (ook voorlopig) toegekende subsidies over 2020 worden doorbetaald; 

 Bij verstrekte subsidies t/m € 7.500,- over 2020 wordt niet overgegaan tot (gedeeltelijke) terugvordering als de activiteit, als gevolg van Coronacrisis, niet heeft plaatsgevonden;  
De (voorlopige) toegekende subsidies vanaf € 7.500,- over 2020 worden in het kader van de subsidievaststelling / eindeverantwoording behandeld   vanuit het oogpunt van ‘’redelijkheid en billijkheid’;  
Bij (voorlopige) toegekende subsidies vanaf € 50.000,- over 2020 hoeft bij  de aanvraag tot vaststelling geen verantwoording van een controleverklaring door een onafhankelijk accountant toegevoegd te  worden. Hierover wordt de raad binnenkort bij brief geïnformeerd inclusief   de bijlage van deze nadere regels. 

De beide musea (museum Heerenveen en museum Belvédère) ontvangen subsidie en vallen onder de nieuwe nadere regels. 

 Het Posthuis Theater is een gemeentelijke culturele voorziening. Het bestaan en /of voortbestaan ervan is daarmee een directe gemeentelijke verantwoordelijkheid. 

 Het kabinet heeft op 7 april besloten om de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 regeling (de TOGS-regeling) te verruimen met een aantal SBI-codes (de Standaard bedrijfsindeling waaronder men zich heeft ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel/KVK). De verruiming betreft onder andere ondernemers in de culturele sector zoals musea, theaters, schouwburgen, openbare bibliotheken, galeries, kunstzinnige vorming voor amateurs. Vanaf 15 april kan men zich daarvoor aanmelden als men aan de voorwaarden voldoet om voor € 4.000,- in aanmerking te komen. 

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal