AZC Heerenveen

Wat uw mening ook is een azc komt er!

Heerenveen Lokaal en GemeenteBelangen Heerenveen zijn van mening dat indien er geen waarborg is voor adequate veiligheid rondom een azc en er geen draagvlak wordt gevonden in de wijken, buurten en dorpen voor een vestiging AZC de gemeenteraad de mogelijkheid moet hebben de opdracht terug te geven aan het COA.

Heerenveen Lokaal is niet tegen een AZC zoals in het raadsvoorstel is voorgesteld.  
Mits vooraf is voldaan aan een aantal belangrijke zaken als, veiligheid garanderen,  transparantie informatie en onderzoek naar participatie en draagvlak vooraf.

Omdat hier vooraf niet aan is voldaan door het nemen van een principe besluit heeft naar onze mening niet alleen de raad zichzelf buitenspel gezet, ook onze inwoners!
Daarbij bereikte ons ook pas na het nemen van het principe raadsbesluit informatie vanuit het politiekorps Heerenveen dat men niet is toegerust op het bieden van de juiste en adequate veiligheid rondom een azc.

Dan wordt er een nieuw voorstel gedaan, in de vorm vaneen gezamenlijk (groot) azc op het grondgebied de Fryske marren recht tegenover de woonwijk De Greiden.
Dit is in afwijking van het door de raad in meerderheid genomen principe voorstel van vestiging azc in de gemeente Heerenveen.

In het dorp Oudehaske zijn inwoners door dorpsbelang en college B&W de Fryske marren geïnformeerd over wat wij in Heerenveen noemen het gezamenlijke idee voor de locatie Heerenveen West. 

Het dorp Rottum wordt op 30 augustus op een zelfde wijze bijgepraat. 
Heerenveen Lokaal heeft begrepen dat raadsleden van Heerenveen hier niet voor zijn uitgenodigd en niet welkom zijn. Ook inwoners van de Greiden zijn hiervoor niet uitgenodigd en niet welkom.

De twee dorpen en de wijk de Greiden horen naar onze mening op gelijke momenten te worden geïnformeerd en met elkaar in contact gebracht te worden.

Gevolg is dat de dorpen en de wijk de Greiden zich aan het mobiliseren is. Naar onze mening een terecht gevolg van eerst besluiten en dan pas praten en luisteren.

Verbazingwekkend, ook omdat het college van heerenveen voortdurend heeft gesteld dat de samenwerking optimaal is met het college van de Fryske Marren op bestuurlijk gebied.  Duidelijk niet op grond van democratische beginselen naar en voor de inwoners van de dorpen Rottum, Oudehaske en de wijk de Greiden.

Dit alles zorgt voor onrust niet alleen onder inwoners maar ook in de gemeenteraden.

De raad van Heerenveen heeft zichzelf nu de taak opgelegd om onze inwoners te vertellen dat een azc er hoe dan ook komt. Voor Heerenveen Lokaal en GemeenteBelangen Heerenveen  is dit de omgekeerde wereld en typerend voor de oude politiek die de inwoners confronteert met al genomen beslissingen en achteraf meedeelt.

Heerenveen Lokaal en GBH distantiëren zich dan ook van het door de meerderheid van de raad genomen principebesluit (vestiging AZC in de gemeente Heerenveen). Gezien de huidige ontwikkeling is dit raadsbesluit nu geheel achterhaald.

Wij hebben de volgende vragen:

 1. Waarom participeert het college van Heerenveen en de raad van Heerenveen niet in de infobijeenkomsten in Rottum en Oudehaske?
 2. Waarom zijn inwoners Heerenveen, met name de wijk De Greiden, niet uitgenodigd om bij deze bijeenkomsten aanwezig te mogen zijn?
 3. Bent u het met Heerenveen Lokaal en GBH eens: dat wanneer er sprake is van besluitvorming zoals gedaan en de actuele toevoeging van een nieuw plan voor een gezamenlijk AZC aan de overkant van het kanaal ter hoogte van de wijk de Greiden er voor inwoners geen mogelijkheid is om vestiging van een azc te keren/tegen te houden is?
 4. Bent u het met Heerenveen Lokaal en GBH eens:
  dat inwoners van de dorpen Oudehaske, Rottum en de wijk de Greiden gezamenlijk en gelijktijdig goed moeten worden geïnformeerd en daarbij de mogelijkheid moet worden geboden om vooraf er voor te zorgen dat zowel tegen- als voorstemmers hun mening kunnen vormen op basis van juiste en transparantie informatie?
 5. Bent u het met Heerenveen Lokaal en GBH eens: dat indien de beide colleges besluiten dat er op gezamenlijke basis een azc moet worden gebouwd in de gemeente de Fryske Marren recht tegenover de wijk de Greiden in Heerenveen er een geheel nieuw raadsbesluit zal moeten worden genomen?
 6. Bent u het met Heerenveen Lokaal en GBH eens: dat indien er geen waarborg is voor adequate veiligheid rondom een azc en er geen draagvlak wordt gevonden in de wijken, buurten, dorpen voor een vestiging AZC de gemeenteraad de mogelijkheid moet hebben de opdracht terug te geven aan het COA?
 7. Bent u het met Heerenveen Lokaal en GBH eens: alle infosessies en vergadermomenten van gemeenteraad fysiek openbaar moeten zijn en daarmee voor een ieder toegankelijk zonder opgaaf vooraf
 8. Bent u het met Heerenveen Lokaal eens dat het principe raadsbesluit genomen door de raad van Heerenveen met daarin als belangrijkste besluit punten, participatie en het vinden van draagvlak achteraf, tot nu toe onze inwoners (zowel voor- als tegenstanders) geen mogelijkheid heeft geboden om met elkaar in gesprek te gaan en een open discussie te voeren onder tegen- en voorstanders en gemeenteraad?
 9. Indien u het met de stellingname in vraag 7 eens bent wanneer kunnen onze inwoners (zowel voor als tegenstanders( in gesprek gaan met elkaar en gemeenteraad in openbare zitting/bijeenkomsten als het gaat om een tijdelijke of permanente vestiging van een azc in de plaats Heerenveen of net over de grens in de Fryske Marren?
 10. Wanneer kunnen onze inwoners en de inwoners van de gemeente de Fryske marren (hier bedoelen wij niet de gezamenlijke infosessie) zowel voor- als tegenstanders in gesprek gaan met elkaar en de gemeenteraad(en) in openbare zitting/bijeenkomsten als het gaat om de vestiging van een azc op de locatie west?
 11. Waarom moeten inwoners en ook raadsleden zich aanmelden voor de openbare infosessies zoals in Thialf?
 12. Bij voorgaande infosessie is ons gebleken dat medewerkers van het COA geen inhoudelijke informatie konden verstrekken en wij door verwezen werden naar hun directeur. Is het COA alleen als kwartiermaker (lees grondaankopen) aan het werk en niet inhoudelijk? Waarom wordt een organisatie als NIDOS welke dagelijks omgaat met vluchtelingen en problemen die zij ervaren daarmee veel informatie kunne verstrekken over het dagelijks bestaan als vluchteling in Nederland?
error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal