Heerenveen Lokaal

Zomerreces

Maandagavond 8 juli was laatste raadsvergadering voor het zomerreces, de raad vergadert hierna weer vanaf 5 september.
In het begin van deze raadsvergadering is Norbert Bolman benoemd in de raadscommissie ROM voor de fractie van Heerenveen Lokaal. Norbert van harte welkom en we kijken uit naar onze samenwerking in de fractie.

Age Hartsuiker houdt pleidooi voor moties kamerverhuur beleid.

Onze motie stelt dat indien verhuurder/eigenaar niet voldoet aan de vergunning en/of het oude en nieuwe vastgestelde kamerverhuurbeleid er handhavend wordt opgetreden. Daarbij moet de gemeenteraad jaarlijks verslag krijgen van handhavingsmomenten zodat de raad de mogelijkheid heeft haar beleid te toetsen en te evalueren.
Het college heeft toegezegd naar aanleiding van onze motie om jaarlijks in het handhavingsverslag een aparte paragraaf toe te voegen over kamerverhuur. Dan heb je ook feiten ipv verhalen en juist de feiten doen er toe. Daarmee heeft onze motie haar doel bereikt.
We hebben deze motie dan ook terug getrokken omdat het college bevestigd wat de intentie van de motie is. Als je handhaaft constateer je een probleem en dan ga je in gesprek om deze ‘fout’ samen te herstellen of om te handhaven.
Daarnaast is duidelijk gemaakt dat wanneer je een nieuw beleid, je in bestaande situaties niet kunt handhaven zoals het nieuwe beleid wil.
Duidelijk werd dat de SP verkeerde verwachtingen heeft gewekt bij directe omwonenden van het pand aan de Stationsstraat waar volgens deze partij teveel huurders zitten. De bewoners van de Stationsstraat vertrokken dan ook teleurgesteld.
Heerenveen Lokaal vond het een goede discussie waarbij er helderheid is ontstaan over het nieuwe en oude beleid. Wij hebben dan ook ingestemd met het nieuwe kamerverhuurbeleid met het besef dat we hier praten over 0.3% van het totale huuraanbod.

De nieuwe school in Tjalleberd.

Je bent tegenwoordig eerder een school kwijt in deze tijd dan rijker, dus de bouw van een nieuwe en moderne school is een echte boppeslag.
Heerenveen Lokaal weet vanuit en recent verleden dat vanaf de eerste plannenmakerij voor de bouw van het MFA Tjalleberd met de sportvelden de direct omwonenden niet blij waren/zijn met deze ontwikkeling vlak bij of achter hun woning.
Het college melde dat er vele contactmomenten zijn geweest ook met de direct omwonenden. Naar mening van de direct omwonenden is er wel contact geweest maar niet geluisterd en als je dat gevoel/ervaring hebt voelt alsof je er niet toe doet. Uiteindelijk is dat dan ook zo.
Gevolg is dan dat men terecht gebruik maakt van je democratisch recht om bezwaren en zienswijzen in te dienen welke elke keer weer door de gemeenteraad moeten worden behandeld.
Heerenveen Lokaal wil de nieuwe school zo snel mogelijk gerealiseerd zien worden want het gaat uiteindelijk om de leerlingen, de jeugd van de Streek.
Onze motie vraagt om de direct omwonenden actief te betrekken in het vervolgtraject in goede afstemming en gezamenlijkheid met de st. SBV (MFA) en de school. Ook moet de gemeenteraad op de hoogte worden gehouden van dit vervolgtraject met omwonenden, st. SBV (MFA) en School.
De motie is in meerderheid door de gemeenteraad aangenomen, wederom een boppeslach.

De gemeenteraad gaat nu in zomerreces en de eerste vergaderingen staan gepland op 5 september. Heerenveen Lokaal gaat niet op vakantie en blijft altijd bereikbaar.
Wij wensen u allemaal een fijne en gezonde vakantie.

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal