Meer vragen over het AZC van Heerenveen

Gezamelijke vragen van Gemeente Belangen en Heerenveen Lokaal voor de info sessie van 11 december 2023

 1. Hoe wordt gewaarborgd dat de vastgestelde capaciteit van 450 ook daadwerkelijk behouden blijft?
 2. In geval van acute behoefte aan extra opvangplaatsen door het COA, hoe wordt dit gerealiseerd en hoe wordt gecommuniceerd met de omgeving? Worden er ook noodmaatregelen getroffen voor mensen die momenteel dakloos zijn of geen huis hebben?
 3. Als de Fryske Marren meer opvangplaatsen wil creëren, wordt dit dan voorgelegd in een nieuw raadsvoorstel aan de raad van Heerenveen? Wat betekent dit voor de samenwerking en duidelijkheid over deze samenwerking?
 4. Als de geplande woningen in de toekomst reguliere woningen worden, wie krijgt dan voorrang bij toewijzing: statushouders of starters? Hoe worden deze woningen verdeeld tussen HV, DFM, statushouders voor DFM en statushouders voor HV?
 5. Hoe wordt het gebruik van gronden ingedeeld?
 6. Wat is de houding van de Fryske Marren ten opzichte van grenscorrectie en is er al overleg over grondoverdracht aan Heerenveen?
 7. Wat zijn de gevolgen van de grenscorrectie voor de gemeente Heerenveen? Wordt er grond geruild of krijgt Heerenveen extra grond?
 8. Hoe lang duurt het proces van grenswijziging en hoe kan de raad besluiten nemen over grond die nog van DFM is?
 9. Moeten bestemmingsplannen (per 01-01-‘24 heten deze ‘activiteiten’ cf. de Omgevingswet) worden gewijzigd bij de grenscorrectie en het gebruik van de gronden?
 10. Welk type woningen wordt langs de kanaalkant gebouwd: sociaal of duurder segment voor huur en koop?
 11. Overweegt de gemeente het AZC zoveel mogelijk aan het zicht te onttrekken voor bewoners aan de Engelvaart buurt?
 12. Hoe is het communicatieplan van het college opgezet na een raadsbesluit? Is er overleg met betrokken inwoners, ondernemers en  stakeholders voorafgaand aan besluitvorming?
 13. Pleit het COA ook voor kleinschalige opvang?
 14. Hoeveel statushouders moet de gemeente nog huisvesten en hoeveel na de realisatie van het AZC?
 15. Hoeveel sociale huurwoningen worden er gebouwd in de komende vier jaar?
 16. Zijn er locaties voor flexwoningen, tijdelijke huurwoningen, containerwoningen, etc., op korte termijn te realiseren? Zo ja, waar en hoeveel woningen betreft het?
 17. Waar wordt de eventuele loop-/fietsbrug geplaatst en heeft deze aansluiting op de Veenscheiding?
 18. Hoe worden kosten verdeeld tussen beide gemeentes?
 19. Hoe wordt leefbaarheid en veiligheid rondom het AZC gewaarborgd?
 20. Hoe zit het met BOA-inzetbaarheid op de beoogde locatie en wie is verantwoordelijk voor de veiligheid?
 21. Wat zijn de maatregelen voor veiligheid en wie neemt verantwoordelijkheid bij overlast of crimineel gedrag?
 22. Worden vluchtelingen gescreend en geldt het Nederlands strafrecht voor hen?
 23. Hoe reageert de politie op meldingen op de opvanglocatie? Waar kunnen omwonenden overlast melden?
 24. Is het mogelijk vooraf afspraken te maken met het COA over sluiting bij ernstige onveiligheid of overlast?
 25. Wat is de gemiddelde aanrijtijd van hulpdiensten bij de beoogde locatie.
 26. Hoe wordt zorgvoorziening gewaarborgd?
 27. -Zijn er reeds risico-inventarisatieplannen voorbereid voor de twee geopperde locatiekeuzes?
 28. Hoe zit het met coronamaatregelen en gezondheidszorg voor vluchtelingen? Is geestelijke gezondheidshulpverlening beschikbaar?
 29. Hoe wordt onderwijsvoorziening gewaarborgd en wat gebeurt er met scholen en vervoer van leerlingen?
 30. Komen omwonenden in aanmerking voor planschade of compensatie voor afgenomen woongenot?
 31. Hoe wordt bereikbaarheid geregeld en blijven vluchtelingen na opvang in de gemeente wonen?
 32. Wie beslist waar vluchtelingen met verblijfsvergunning kunnen wonen? Wat voor groep vluchtelingen betreft het?
 33. Hoe wordt dagbesteding verzorgd en kunnen bewoners helpen met kleding en spullen?
 34. Wat is de verwachte impact op toeristenbelasting en OZB bij de realisatie van een AZC?
 35. Zijn de kosten die het COA draagt al bekend? Kan het college een volledige kosten-batenanalyse maken?
 36. Hoeveel extra politie wordt toegevoegd voor veiligheidshandhaving? 
 37. Waarom stelt het college voor 450 opvangplaatsen, terwijl het COA pleit voor kleinschalige opvang? Is dit aantal voor Heerenveen of verdeeld over Heerenveen en De Fryske Marren? Graag duidelijkheid.
error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal