Antoowrden op vragen van Heerenveen Lokaal

Overlast door Roeken

Roeken overlelast. Foto Dagblad van het Noorden

Bewoners van Heerenveen noord en dan met name de omwonenden van het Hepkemabos ervaren al jaren overlast van een grote kolonie roeken die nestelen in dit bos. In onze gemeente is overlast door Roeken een bekend probleem en een moeilijk op te lossen probleem gezien regelgevingen de aard van de roek. Onze medewerkers van wijkbeheer doen waar het kan hun uiterste best, hier en daar ook met resultaat, als het gaat om overlast van roeken. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van vofgelafweer-pistolen. Ook door eigen constatering bij het Hepkemabos en ervaringen van Heerenveen Lokaal dienen ook hier gelijk als in andere overlast gevallen van roeken voor een gezond leefklimaat van de bewoners gepaste maatregelen te worden genomen. Eerdere ervaringen met roekenoverlast hebben evenwel geleerd dat het een uitermate tijdrovende en lastig op te lossen probleem is. Dat er mogelijkheden zijn heeft het verleden ons ook geleerd. Een voorbeeld is de overlast bij het appartementencomplex La Ronduite. (om 1 voorbeeld te noemen) Wat het ook niet makkelijker maakt naast de fauna en flora wetten is dat ook de provincie een rol speelt in het geheel. Het Hepkemabos is als beheerplek aangewezen en de provincie hanteert daarvoor haar regels zoals in het (zie bijlage) Provinciaal kader soortenbeheerplannen Roek. Bijgevoegd bij deze vragen is de brief/mail vanuit de bewoners Heerenveen Noord (geanonimiseerd, de brief/mail met namen wordt separaat naar de griffie gestuurd) waarin de bewoners aangeven dat de kolonie nestelende roeken een grote impact heeft op het dagelijks leven en gezondheid in de buurt bij het Hepkemabos. Met het toevoegen van de brief vanuit de bewoners gaan wij er van uit dat het college hier actief op zal reageren en in overleg gaat, evenals het beantwoorden van de vragen van deze bewoners en die hieronder zijn toegevoegd. Vragen: 1. Heeft het college al eerder kennisgenomen van de roekenoverlast Hepkemabos? Zo ja, hoe is hier op gereageerd en welke acties zijn er daarbij ondernomen? 2. Hoe is de de roekenoverlast zoals bij het appartementencomplex la Ronduite bestreden en welke acties zijn hiervoor ondernomen? 3. Op welke locaties in de gemeente is er sprake van roekenoverlast? Wat is de aanpak indien er overlast ervaren wordt en hoe zijn de resultaten van de gemeentelijke aanpak bij geconstateerde roekenoverlast? 4. In het Provinciaal kader soortenbeheerplannen Roek lezen wij het volgende: Blz 22: Afstand tussen locatie en bebouwing : De locatie ligt op een minimale afstand van 150 meter tot de bebouwing. Op deze manier wordt de kans op overlast zoveel mogelijk verkleind. Blz 22: Draagvlak in de omgeving : Er moet voldoende draagvlak bestaan in de omgeving van de locatie, om ongewenste verstoring van de roek op de locatie te voorkomen. Hierbij is het ook van belang dat de locatie geen overlast veroorzaakt van openbare functies als een begraafplaats of kerk. Vraag: klopt de conclusie van Heerenveen Lokaal dat het college de provinciale regelgeving voor het Hepkemabos niet volgt en in het huidige gemeentebeleid de erfgrens afstand van 30 meter wordt gehanteerd? Zo ja, waarom wijkt de gemeente in het geval van het Hepkemabos af van de provinciale regelgeving? Zo nee wat is de onderbouwing van het huidige gemeentelijke beleid als het gaat om de erfgrens afstand van 30 meter? 5. Heeft het college bij de vaststelling van het Hepkemabos als beheerplek actief gecommuniceerd met de omgeving en draagvlak gecreëerd? Zo ja welke acties zijn hiervoor ondernomen? Zo niet waarom niet? 6. Roekenkolonies binnen de bebouwde kom veroorzaken geluids-en ontlastingsoverlast. Gedurende de broedperiode maken de roeken van zonsopgang tot zonsondergang continue lawaai. Het langdurige lawaai veroorzaakt bij sommige omwonende psychische druk. Daarnaast veroorzaakt de ontlasting van de roeken voor stand en vervuiling. Hierdoor ontstaat er een risico op de volksgezondheid als gevold van uitwerpselen op woningen en in tuinen. Vraag: heeft het college de genoemde risico’s zoals hier genoemd laten meewegen bij het vaststellen van beheerplek Hepkemabos? Zi ja welke onderzoek heeft hiervoor plaatsgevonden. Zo nee, waarom niet? 7. Is de bepaling van beheerplek Hepkemabos een bevoegdheid geweest van gemeente of provincie of beide? 8. Is het label ‘beheerplek’ te wijzigen, zo ja hoe en zo nee waarom niet? 9. Wat kunnen de gevolgen zijn indien het Hepkemabos niet meer is aangewezen als beheerplek zoals nu het geval is? 10. Bent u het met Heerenveen Lokaal eens dat deze overlast met alle methoden die zijn toegestaan dient te worden bestreden en daarmee overlast situatie ophoud te bestaan dan wel te minimaliseren? Zo ja wat gaat het college doen? Zo nee waarom niet en laat u de bewoners aan hun lot over gezien de al jaren durende overlast?

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal