Heerenveen Lokaal JB Kanschool

Sluiten dreigt voor obs mr. J.B. Kanschool te Jubbega

Heerenveen Lokaal JB Kanschool

Als je als fractie Heerenveen Lokaal de vooraankondiging formele opheffing openbare basisschool binnen krijgt van het overkoepelend scholen bestuur, dan schrik je.
We weten allemaal dat het leerlingenaantal dalend is, ook in onze regio.
Als gemeenteraad heb je weinig tot niets te vertellen over het openblijven van een school, dit is bij wet geregeld. De gemeente kan/moet alleen toestemming geven voor de bouw en sluiting van een school.
Dit keer gaat het over de obs mr. .J.B. Kanschool te Jubbega-Schurega.
Het bestuur van de scholen bepaalt of een school openblijft of niet, waarbij hun beleid leidend is voor gemeenteraad en college.
In 2018 werd het 100 jarig bestaan gevierd van de obs mr. J.B. Kanschool. Dan weet je hoeveel generaties hier les hebben gehad, ook één van mij eigen kinderen zat hier op school.
De brief aan de gemeenteraad vermeldt, dat al enige tijd het bestuur, MR-en en directies van de scholen in de Oosthoek met elkaar in gesprek zijn over de onderwijsontwikkelingen in deze regio. Het gaat dan met name om obs De Feart, obs Op ‘e Grins en obs mr. J.B. Kansschool.
Er is op dit moment geen directe urgentie of zorg, maar we willen niet verrast worden, aldus het bestuur.
Het voorkeursscenario van de scholen koepel is om te komen tot één school (IKC) in Jubbega door middel van een fusietraject.
Beide plattelands scholen, Op ‘e Grins en mr. J.B. Kanschool gaan dan fuseren met De Feart.
Men heeft geconcludeerd dat dit nu nog geen draagvlak heeft. De bestuurder (directeur) van de scholen koepel heeft daarop besloten om het komende jaar te gebruiken om het meest kansrijke scenario te gaan onderzoeken. Dit is de fusie van twee scholen Op ‘e Grins en mr. J.B. Kanschool.
Op ‘e Grins wordt dan de nieuwe locatie.
Maar het bestuur lijkt voortvarender te werk gaan, want men gaat de school mr. J. B. Kanschool per 1 augustus 2020 sluiten en het komende jaar te gebruiken om alles verder uit te werken.

Heerenveen Lokaal op e Grins


Hierbij gebruik makend van een wetsvoorstel waardoor het belangrijk is dat de gemeenteraad voor 1 februari moet besluiten of de gemeente de betreffende school in stand wil houden of niet. Alleen dan kan de school per 1 augustus 2020 sluiten.
Conclusie voor Heerenveen Lokaal is dat men nu twee opties gaat onderzoeken, nl de overgang naar de school Op ‘e Grins en ook het uiteindelijke voorkeursscenario de fusie met De Feart.
Vanuit de mr.J.B. Kanschool is nu een (nieuwe) werkgroep van ouders in gesprek met het bestuur om alles goed uit te zoeken. Eerst zien en dan pas geloven, zij willen er van overtuigd zijn dat dit de enige manier is want pas dan kan men zich er bij neer leggen.
De brief aan de gemeenteraad wordt in de 1e commissie vergadering van september behandeld op verzoek van de gemeenteraad.
Heerenveen Lokaal is zich bewust van het teruglopende leerlingenaantal en is van mening dat het onderwijs in het buitengebied op niveau en bereikbaar moet blijven, voor nu en zeker in de toekomst.
Maar ook wij willen net als de ouders alles goed uit gezocht hebben, het gaat om de toekomst van het onderwijs in de Oosthoek van onze gemeente.
Heerenveen Lokaal heeft daarom ter voorbereiding van de commissievergadering schriftelijke technische vragen gesteld aan het college.
Fractievoorzitter,
Age Hartsuiker

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal