ijshockeyhal

Twee colleges door het ijs van één nacht gezakt.

Heerenveen Lokaal heeft op 22 juni 2020 mv het amendement ‘niet over één nacht ijs gaan’ gevraagd een kwartiermaker aan te trekken die vanuit een onafhankelijk perspectief beziet wat de sterkste mogelijkheden en opties zijn voor de totale exploitatie van Thialf en daarmee ook de ijshockeyhal.

In het raadsvoorstel van 22 juni 2020 werd door het college aan de gemeenteraad gevraagd om een krediet ter beschikking te stellen van een bedrag van € 991.000,00 (gemeenschapsgeld) als voorlopige bijdrage in de door Thialf BV gevraagde reddings-herstructurerings bijdrage voor de periode van 2020 tot september 2022.

Bij de behandeling van ons amendement voor een onafhankelijke kwartiermaker roemde de wethouder zijn eigen kunnen, die van het college en organisatie  van Heerenveen om dit zelf prima te kunnen managen.  en Heerenveen zou dit zelf prima kunnen managen.

Een onafhankelijk kwartiermaker is niet nodig.

Het provinciaal college van Gedeputeerde Staten kreeg een gelijke vraag vanuit de provinciale Staten. Ook deze vond het niet nodig.

Het doet Heerenveen Lokaal goed dat er nu wel een kwartiermaker is aangesteld. Thialf is al te lang het  spel geweest tussen politiek en belanghebbenden. (met hoge kosten voor de gemeenschap)

Dat er een kwartiermaker nodig is heeft Heerenveen Lokaal vanaf het begin duidelijk gemaakt.

Afgelopen vrijdagavond (23 oktober) kreeg Heerenveen Lokaal uit betrouwbare bron het  bericht dat  het college van G.S.  een kwartiermaker heeft aangesteld.
Het heeft er nu alle schijn van dat de situatie rondom Thialf  nu blijkbaar weer zo nijpend is dat de provincie heeft moeten besluiten  te moeten ingrijpen om wel een kwartiermaker aan te stellen.

Het achteraf gelijk krijgen is mooi maar Heerenveen Lokaal vind dat er hierdoor  tijd, vertrouwen  en gemeenschapsgeld is verloren.

Vanaf het vaststellen van het raadsbesluit op 22 juni 2020 is er door het college van Heerenveen geen enkel geluid gekomen dat de problemen van Thialf op de huidige wijze niet op te lossen zijn.

In de tussenliggende tijd zijn er  vele ontslagen gevallen binnen de organisatie van Thialf en zoveelste nieuwe directeur begon aan zijn karwei. In deze zelfde periode luidde het ijshockey met regelmaat hun alarmklokken.

Tot nu toe lijkt het college van Heerenveen nog steeds overtuigd te zijn van eigen kunnen om deze problemen te gaan oplossen.
Herenveen Lokaal vraagt zich af of het college van Heerenveen na het ingrijpen door de provincie nog steeds overtuigd is van eigen kunnen?

Door het aanstellen van een kwartiermaker voor het reddingsplan van Thialf laat de provincie zien dat deze de zaken in eigen handen neemt. Hiermee is de gemeente Heerenveen volledig buiten spel gehouden.
Wat is er dan aan de hand met het huidig college van Heerenveen waardoor de provincie het besluit heeft genomen om toch een kwartiermaker aan te stellen?  

Heerenveen Lokaal vind dat het college van G.S. door plotsklap zelfstandig een kwartiermaker aan te stellen laat zien te twijfelen aan de daadkracht/capaciteit van het Heerenveens college.

Bij de provincie zwijgt men nu in alle talen en Heerenveen Lokaal vind dat de provincie zich nu duidelijk over de rol van Heerenveen in deze moet uitspreken. Anders rest ons niet anders dan uit de constructie Thialf te stappen als gemeente.

De Heerenveense gemeenschap heeft € 991.000 betaald voor het reddingsplan van Thialf en de IJshockey hal.

(Noot: het door HL ingediende amendement werd alleen door GBH gesteund in de raad van 22 juni 2020)

Heerenveen Lokaal heeft de volgende vragen:

 1. Wat is expliciet de omvang en inhoudelijk de opdracht van de aangestelde kwartiermaker?
 2. Is de opdracht van de kwartiermaker afgestemd met de aandeelhouders? Zo nee waarom niet en zo ja hoe is de opdracht tot stand gekomen?
 3. Is de opdracht afgestemd in de vergadering van aandeelhouders volgens de statuten van Thialf BV? Zo nee waarom niet en zo ja wat is daar besloten?
 4. Gaat deze kwartiermaker alle kansen en mogelijkheden onderzoeken en wordt hierbij ook de ijshockeyhal betrokken?
 5. Heeft het college van Heerenveen invloed gehad op de wijze waarop de opdracht aan de kwartiermaker is opgesteld? Zo nee waarom niet en zo ja wat heeft het college van Heerenveen hier voorgesteld?
 6. Wat is er gebeurd met het herstelplan Thialf en wat staat nog overeind van dit plan voorgelegd aan de gemeenteraad van 22 juni? Graag de voortgang en alle wijzigingen, verbeteringen, welke investering zijn reeds gedaan en welke moeten nog)
 7. Is het college het met Heerenveen Lokaal eens dat door dit besluit van de provincie het college en daarmee de gemeenteraad van Heerenveen buiten spel is gezet?
 8. Wat is de structurele inzet van het gemeenschapsgeld beschikbaar gesteld door de gemeenteraad van Heerenveen tot 2022? (budgetten, investeringen  en inzet personeelsuren)
 9. Indien de gemeenteraad besluit om als gemeente uit het Thialf concept te willen stappen wat zijn dan alle consequenties hiervan? (graag alle eenmalige bedragen die hierbij nodig zijn en structurele bedragen die hierdoor kunnen vrijvallen)
 10. Door een meerderheid van de  gemeenteraad dd. 22 juni 2020 zijn twee moties aangenomen ( (agendapunten  14.e en 14.f). Onder andere werd gevraagd de raad in ieder geval per kwartaal of indien nodig vaker te informeren  over de stand van zaken omtrent Thialf en specifiek te aanzien van de voortgang van de in het herstelplan beschreven route naar gouden medailles & zwarte cijfers.
  Hoe gaat het college gezien in het licht van de actie van G.S. om een kwartiermaker aan te stellen de moties verder uitvoeren? Wat is er gedaan en hoe gaat het college hier mee verder?
 11. Heeft het college bij hierboven genoemde moties überhaupt de mogelijkheid om nu nog inhoudelijk en praktisch uitvoering te geven aan beide moties?
 12. Wordt de gemeenteraad betrokken bij het werk van deze kwartiermaker om zo toekomstige besluiten vanuit een  realistische onderbouwing  te kunnen nemen over de toekomst van Thialf inclusief de IJshockeyhal waarbij alle kansen en mogelijkheden zijn onderzocht?
error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal