Hollandse zaken - Heerenveen Lokaal

Uitzending de verdachte burger

Heerenveen Lokaal vraagt het volgende aan het college van B en W:

Geacht college,


De uitzending van omroep MAX over de verdachte burger is door de fractie van Heerenveen Lokaal aandachtig beluisterd en bekeken.
Het is goed om een bestuurlijke landelijke ontwikkeling te zien waarin geconstateerd wordt dat de menselijke maat bij de uitvoering van de regelgeving op grond van de Participatiewet niet aanwezig is.
Alle woordvoerders in de betreffende uitzending zijn het hierover eens. De Participatiewet zal daarom binnenkort een wijziging ondergaan. Wetswijziging kan echter een langdurig proces zijn.
Ondertussen moeten we concluderen dat de huidige wet nog steeds geldt en er nog steeds mensen de dupe worden van de uitvoering van deze wet.
De fractie van Heerenveen Lokaal heeft de conclusie getrokken dat, mede dankzij vragen uit de raad en de enorme media aandacht er in Heerenveen voor een gedupeerde een oplossing is gevonden door ingrijpen van de burgemeester.
Ook in andere gemeente grijpen bestuurders persoonlijk in om mensen uit hun grote nood te halen en vertrouwen terug te geven in het openbaar bestuur.
Je kunt dan ook concluderen dat de participatiewet nu een bestuurlijk gedrocht is geworden. De wet moet naar de letter van de wet worden uitgevoerd en toch vindt het lokaal bestuur ruimte om op een andere wijze met deze wet om kunnen gaan. In Heerenveen door ingrijpen van onze burgemeester.
Let wel; wij zijn zeer ingenomen met het ingrijpen van de burgemeester in dit individuele geval en hopen dat dit een voorbeeld voor vele andere gemeenten is of kan zijn. Ook hopen wij dat door deze actie meer mensen zich aanmelden en/of de weg kunnen vinden en durven om hun vergelijkbaar probleem naar voren te brengen.
Het geeft echter nav de uitzending ‘ de verdachte burger’ aanleiding voor het stellen van vragen.
Vragen:
A Ten aanzien van de besluitvorming en de rol van de burgemeester

 1. Heeft de burgemeester zich actief bemoeit met de afwikkeling van het in de uitzending beschreven geval uit de gemeente Heerenveen? (Oa bekend geworden door het in de media genoemde boodschappentas affaire)
 2. Past het –laten- intrekken of wijzigen van een eerder, kennelijk onevenredig hard besluit tot terugvordering van op grond van de Participatiewet uitgekeerde bijstand, binnen de taken van de burgemeester? Zo, ja, waar is die bevoegdheid omschreven?
 3. Wie heeft ten aanzien van het in de uitzending benoemde geval de opdracht tot intrekking of wijziging van het besluit geformuleerd?
 4. Kunt u aan de hand van stukken en/of de geanonimiseerde mailwisseling het besluitvormingsproces ten aanzien van deze gedupeerde burger beschrijven? Vanaf het moment de gemeenteraad vragen stelde over de zgn “ boodschappentas affaire ‘ en de media aandacht voor dit geval ontstond.
  B. Ten aanzien van de inhoud van het besluit tot wijziging of intrekking van een eerder genomen besluit
 5. Welke omstandigheden waren voor het college doorslaggevend om het besluit ten aanzien van de in de uitzending van Max tv bedoelde gedupeerde burger in te trekken of te wijzigen?
 6. Op grond van welke wettelijke bepaling (en) of beleidsregel heeft het college tot intrekking of wijziging van het besluit geoordeeld.
 7. Was het besluit op dat moment onderwerp van een bezwaar of beroepsprocedure? Zo. Ja in welke stand bevond zich die procedure?
  8 Is bij het besluit tot intrekking of wijziging van het eerder genomen besluit aandacht besteed aan mogelijke precedentwerking?
  Wat was het resultaat van het onderzoek naar mogelijke precedentwerking?
  Welke kenmerken van het in de uitzending van Max tv beschreven geval heeft het college onder ogen gezien bij haar beoordeling of er vergelijkbare gevallen binnen de gemeente bekend zijn?

C. Ten aanzien van de rol van de gemeente Heerenveen bij wijziging van de Participatiewet in relatie tot het rapport ongekend onrecht

 1. Bestaat er al een landelijk signaleringsteam om signalen van burgers en professionals over knelpunten in de Participatiewet te onderkennen? (#)
  Zo, ja zijn er door de gemeente Heerenveen knelpunten die zien op onnodige hardheid bij de uitvoering van de Participatiewet aan dit signaleringsteam gemeld? Welke?
 2. Levert de gemeente Heerenveen op een andere wijze een bijdrage de aanpak van hardheid bij de uitvoering van de Participatiewet? Hoe?
  (#) Aangekondigd op 18 januari 2021 Brief Staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer, Aanpak hardheid Participatiewet en mogelijkheden tot maatwerk

  Namens de fractie van Heerenveen Lokaal
  Heerenveen Lokaal - Age Hartsuiker
  Age Hartsuiker
  Fractie Voorzitter.
error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal