Heerenveen Lokaal bovenaanzicht de Horne

ACTIEVE INFORMATIEPLICHT EN GEZOND VERTROUWEN

Tot op dit moment is het voor Heerenveen Lokaal volstrekt onduidelijk hoe het nu precies in de vork steekt bij risicovolle (IPPC) bedrijven in en rond Heerenveen.

Als volksvertegenwoordiger kun je dus niet goed uitleggen aan de inwoners of men veilig en gezond kan wonen en werken binnen en rondom deze bedrijven.

In de politiek moet je tegen een stootje kunnen, geen wrok koesteren en moet je vanuit goede informatie je werk doen.
Vanuit het college op eerdere vragen van Heerenveen Lokaal komt geen tot zeer weinig openbare informatie over risicovolle bedrijven in en rond onze gemeente. Er komen zelfs WOB verzoeken van een journalist aan te pas om informatie op tafel te krijgen.

Hiermee voldoet het college naar onze mening niet aan haar actieve informatieplicht. Openbare informatie (zoals rapporten van de FUMO en andere controlerende instanties) over voorvallen/incidenten behoren te worden gedeeld met de gemeenteraad en daarmee met onze inwoners.
Heerenveen Lokaal vraagt zich dan af wanneer de gemeenteraad niet of sporadisch wordt geïnformeerd hoe zit het dan met onze inwoners, deze blijven ook verstoken van informatie over dit ene specifieke bedrijf en andere risicovolle bedrijven.
In de Leeuwarder Courant van Zaterdag 28 en maandag 30 december lazen wij het volgende:
In 2018 kreeg de ANVS 180 meldingen van radioactief schroot, uit het hele land en meestal van de schroothandelaren zelf. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland voldoen aan de hoogste eisen. De ANVS stelt daarvoor regels op, verleent vergunningen, ziet toe op de naleving daarvan en kan handhavend optreden. Nergens zijn geldboetes uitgedeeld. Wel kregen 15 van de 38 gecontroleerde bedrijven, op een totaal in Nederland van 120 schrootverwerkers met een detectiepoort voor radioactieve stoffen, een waarschuwing of sanctie opgelegd van de ANVS. Het bedrijf de Horne kreeg een sanctie opgelegd van €15.000 p/week.
Dit doet men niet zomaar.

In het artikel van 30 december constateert de journalist dat het bijna onmogelijk is is om een goed en helder onderzoek te kunnen doen, zo ervaart de fractie van Heerenveen Lokaal dit ook. Wij zijn dan net als deze journalist benieuwd naar wat er nog meer boven tafel zou kunnen komen, niet alleen bij dit ene specifieke bedrijf maar ook bij de andere risicovolle (IPPC) bedrijven in en rond Heerenveen.

In de zomer van 2019 is de fractie van Heerenveen Lokaal door een werknemer op de hoogte gebracht van een schrijven op het publicatiebord voor het personeel van OMRIN in Heerenveen.
Het betrof hier een constatering van cadmium vervuiling door de buurman de metaalhandel de Horne. Wat daarna gebeurde heeft u deels kunnen volgen in de media.
Er is door Heerenveen Lokaal diverse keren gevraagd om openheid en informatie vanuit het college van B&W Heerenveen en het provinciaal bestuur. Niet alleen openheid over het betreffende bedrijf de Horne maar ook over de andere IPPC bedrijven binnen de grenzen van de gemeente Heerenveen. Dit zijn bedrijven welke vallen onder de zwaarste categorie, risicovolle bedrijven welke worden gecontroleerd door de vergunningverlener de Provincie.
Kijkt u even ook op https://heerenveenlokaal.nl/raad-kijkt-verkeerde-kant-op/ en het verdere dossier op onze website.
Hierbij de vragen aan het college:
Schriftelijke vragen Ex art.41 vragen RvO naar aanleiding van artikelen in de Leeuwarder Courant van 28 en 30 december over de metaalhandel de Horne.

In de Leeuwarder Courant van Zaterdag 28 december konden wij de volgende informatie lezen over het bedrijf De Horne.
(passages)
Radioactieve stoffen lagen te lang op het terrein en de brandveiligheid is niet op orde.
In 2018 kreeg de ANVS 180 meldingen van radioactief schroot, uit het hele land en meestal van de schroothandelaren zelf. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland voldoen aan de hoogste eisen. De ANVS stelt daarvoor regels op, verleent vergunningen, ziet toe op de naleving daarvan en kan handhavend optreden. Nergens zijn geldboetes uitgedeeld. Wel kregen 15 van de 38 gecontroleerde bedrijven, op een totaal in Nederland van 120 schrootverwerkers met een detectiepoort voor radioactieve stoffen, een waarschuwing of sanctie opgelegd van de ANVS. Het bedrijf de Horne kreeg een sanctie opgelegd van €15.000 p/week.
Dit doet men niet zomaar.
Maandag 30 december Leeuwarder Courant: Bij de Horne is veel mis gegaan. Na het spitwerk van deze krant blijft het gevoel hangen dat de Heerenveense metaalhandel niet de enige is.
De FUMO controleert het bedrijf sindsdien bijna wekelijks.
ook melde de krant dat men zo ver heeft moeten gaan dat een WOB onderzoek meer aan het licht moest brengen. Ook de krant ondervind hinder van dichte deuren en hoge muren om informatie te verkrijgen.

Heerenveen Lokaal vraagt zich dan af hoe zit het dan met onze inwoners, deze blijven hierdoor ook verstoken van informatie over dit ene specifieke bedrijf en andere risicovolle bedrijven.

Schriftelijke vragen Ex art.41 vragen RvO

  1. Tijdens de controles van het bedrijf De Horne is vervuiling door lood geconstateerd. In een mate waardoor er nader en extra onderzoek nodig werd geacht. Wat zijn de resultaten van dit onderzoek, door wie wordt dit nu uitgevoerd, hoe wordt de vervuiling categorisereerd en wat zijn de maatregelen die nodig zijn om deze vervuiling te saneren?
  2. Hoe zijn de uitkomsten van het gezondheidsonderzoek welke OMRIN onder haar werknemers heeft uitgevoerd? Hierbij beseffend dat dit een directe verantwoordelijkheid is van dit bedrijf maar door de aandeelhouderschap van onze gemeente zien wij dit wel degelijk ook als een gemeentelijke verantwoordelijkheid.
  3. Hoe kan de gemeenteraad de op de hoogte worden gehouden van de resultaten van inspecties door de FUMO bij alle IPPC bedrijven in de gemeente Heerenveen, daarbij ook de bedrijven die dicht op de gemeentegrens gesitueerd zijn?
  4. Bent u het met Heerenveen Lokaal eens dat een melding van radioactief schroot dat niet op de juiste wijze is verwerkt en waardoor er door de ANVS een last onder dwangsom werd opgelegd met de raad openbaar gedeeld behoort te worden?
  5. Bent u het met Heerenveen Lokaal eens dat actieve informatieplicht ook van toepassing is op het informeren van de gemeenteraad over voorvallen/incidenten bij bedrijven welke onder de zware categorie (IPPC) vallen. Zo nee waarom vind u dit niet van toepassing op de actieve informatieplicht van het college?
  6. Bent u het met Heerenveen Lokaal eens dat het verstrekken van informatie over voorvallen/incidenten bij risicovolle bedrijven en de bijbehorende oplossing ervan, van belang is voor onze inwoners?
  7. Hoe gaat het college vanaf nu de raad informeren over deze zware categorie bedrijven die een bedreiging kunnen vormen voor de volksgezondheid van mens, dier en natuur in onze gemeente?
error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal